Årsmøtet 2021

Dato: 14.03.21

Sted: Messenger, over nett

Tilstede: Marie, Ann Mari, Merethe, Amalie og Katrine

Referent: Ann Mari

1.0 Godkjenning av dagsorden
– Dagsorden godkjent

2.0 Referat fra styret
– Fortsatt rabattordning på RM1 gnagerutstyr, ned til 15 prosent grunnet gmo-problematikk. For medlemmer er det 15% rabatt på RM1 hos nettbutikken Gnagerutstyr.com ut juni 2022.
– Arbeid med nettside.
– Nyhetsbrev, positive tilbakemeldinger. NTF ønsker fortsette med dette, men trenger tips til tema, innhold og bidrag.
– Veiledning hold av rotte filmsett, og deltakelse. Vår tidligere nestleder; Elin, har i vinter trent sammen med en av rottene sine som er stjerne i nyinnspillingen av «tre nøtter til askepott».
– Svar på høringsforslag ang avlivning av smågnagere.
– Mentorordning fire nye interessenter, potensielt fire nye registrerte oppdrettere.

2.1 Gjennomgang av regnskap
I år vi gått litt i pluss, dette pga. liten aktivitet grunnet Covid-19 problematikk. Planene er de samme som for 2020, samt budsjettet. Se vedlegg for nærmere informasjon om regnskap for 2020, og budsjett for 2021.

3.0 Innkomne Saker
Valgt resultat i uthevet skrift.

3.1. Antall styremedlemmer
Det har over lengre tid vært vanskelig å få medlemmer til å stille til spesifikke verv. Pr. i dag er det satt et minimum på 5 styremedlemmer. Det foreslås at denne delen av vedtektene endres til at man skal være minst tre styremedlemmer, men også at én medlemsgodkjent leder kan opprettholde driften av foreningen ved mangel på styremedlemmer. Denne sine arbeids oppgaver skal da hovedsakelig være å opprettholde administrative oppgaver, og aktivt lete etter flere styremedlemmer. Er det etter to år fortsatt ikke minst tre styremedlemmer, må foreningen vurderes oppløses.


a) godkjenner et styre på minst tre medlemmer + vara
b) godkjenner et styre på minst tre medlemmer, + vara, i tillegg til at én medlemsvalgt leder kan opprettholde foreningen i to år dersom ingen melder seg til valg
c) godkjenner ikke, styret skal ha minst 5 medlemmer.

3.2. Helsefondet
Styret foreslår å avvikle helsefondet slik det er satt opp pr. i dag. Det mangler folk til å jobbe med det, og vi i styret føler vi har nok med å opprettholde selve foreningen. Det er heller ikke store summene som kommer inn, noe som igjen gjør det vanskelig å skulle dele ut penger.

a) godtar å avvikle helsefondet, pengene går inn i arbeidet til NTF
b) godtar å avvikle helsefondet, pengene går til passende veldedig organisasjon

c) godtar ikke, helsefondet skal bestå som det er

4.0 Valg
Verv på valg:

1- Leder 2 år
a) Ann Mari Selje

2- Nestleder for 1 år
a) Marie Ulfstein

3 – Kasserer / økonomiansvarlig
a) ingen kandidat

4 – Styremedlem 3 / Medieansvarlig for 1 år
a) Janne Holter

5 – Varamedlemmer for ett år. Ved mangel på kandidater kan de som stiller til valg, men ikke velges inn i styret, få tilbud om å være varamedlem.
a) Amalie Fevang

5.0 Eventuelt

5.1 Dyr for alle:

Positiv erfaring i 2019 men var da en veldig stor utgiftspost.
Plan for 2020 ble ikke gjennomført grunnet Covid-19. Planen videreføres til 2021, men det er uklart om det vil gjennomføres i år også.
Fra årsmøtet 2020: Alle som stiller gjør dette på frivillig basis. NTF dekker ikke overnatting eller lunsj.

Vi trenger gjerne flere folk og rotter.
Medlemmer som har lyst til å stå på stand/bidra ønskes velkommen. Alle som er med på stand har gratis inngang og tilgang til hele messen.
Alle som står på stand får ekstra gratisbillett/er (så fremt dyr for alle tilbyr dette).

Strøm eller ikke for presentasjon?

5.2 Kalender:
Stor interesse i år, i motsetning til forrige år. For kalender 2022 øker vi antall kalendere som bestilles inn fra 20 til 30.

5.3 Tilbakemeldinger på mentorordning
Mentorordningen oppfattes som positiv og trygg. Det er godt å ha en person en kan holde kontakt med, og spørre/få veiledning om ulike ting.
Det kan oppleves litt skummelt å skulle stå på oppdrettslisten, at forventningene er store, og rommet for avvik er små.
NTF informerer at de ser på helheten til et oppdrett, ikke enkelthendelser. Vi tenker på hvilken holdning man har til oppdrett og rotters helse, og hvor åpen man er om oppdrettet sitt. Alle kan støte på utfordringer, spesielt i startfaser er det ganske sannsynlig, og gode oppdrett vil ta lærdom og utvikle seg positivt deretter.

5.4 Nyhetsbrev og nettside

NTF oppfordrer våre medlemmer, og andre, til å bidra med innhold og tips.
Det kan være tips til tema å skrive om, egne artikler osv.

Regnskap