Årsmøtet 2024

Referat årsmøte, Norsk tamrotteforening, 2024
Dato: 20.04.24 kl. 13.00 – 14.15
Sted: Teams
Tilstede: 5 styremedlemmer og 2 øvrige medlemmer
Dagsorden.

Gjennomgang av regnskap
Vi har gått i underskudd med ca. 1000kr.
Hovedutgiften var leie av veterinær for foredrag, noe som innkommen medlemskontigent mer eller mindre dekket. Den andre større utgiften er domene og nettsiden. Vi må prioritere å holde nettsiden oppe og dekke disse utgiftene.

Evaluering av avlsveiledningen
Det er fremmet ulike forslag til endringer. Styret velger å ta en ting om gangen, og har i denne omgang valgt å fokusere på alder av hanner. Ut i fra den informasjonen som er gitt i evalueringen, og forskningen bak, så vil vi senke anbefalt alder på hanner til 12 mnd. MEN, det vil kun gjelde hanner med godt dokumentert bakgrunn og informasjon om slekt. Øvrige hanner vil vi fortsette å anbefale 18 mnd. på. Vi legger ned forbehold om at alder kan settes opp igjen dersom det dukker opp avvik blant avkom og det er viktig at oppdrettere leverer inn rapportene sine.

Innkomne saker
1- Endring av vedtekter, se vedlegg
a) godkjenner – enstemmig
b) godkjenner ikke
2- Forslag om endring av kontingent;
50,- for ordinære medlemmer, 100,- for oppdrettere.
a) godkjenner – enstemmig, med forbehold om at det er enn så lenge vi ikke har noe
konkret å tilby medlemmer. Vi ønsker allikevel støttemedlemmer slik at vi får inn nok
til å betale for å beholde nettsiden.
b) godkjenner ikke

Verv til valg: (vi stemte ja/nei pr.person)
1- Nestleder 2 år
a) Ann Kjersti Frydendal -enstemmig ja
2- Webmaster 2 år
a)Merethe Heilan – enstemmig ja
3- Styremedlemmer 1 år, her stemmes det ja/nei pr.kandidat
a)Erica Slaatbraaten – enstemmig ja
b)Maiken Rønningen – enstemmig ja
c)Malin Årvik – enstemmig ja
d)Gina Bergrud – enstemmig ja

Eventuelt
Det er viktig at vi får inn nok midler til å kunne betale for å beholde domenet (tamrotter.com) og webhotell. Denne utgiften sammen med bank-utgiftene ligger på ca. 2000kr årlig. Se mer detaljer i regnskapet vedlagt. Vi ser på det som veldig viktig at den informasjonen foreningen har og opparbeider seg ligger ute og tilgjengelig og at vi har anledning til å oppdatere informasjon og holde miljøet
oppdatert. Vi må se framover og følge med i tiden, og tilpasse oss deretter. Hva kan vi gjøre for å
tiltrekke oss medlemmer som er villige til å betale for at vi skal eksistere? Det som har fungert før fungerer ikke nå. Interessen for kalendere er borte, medlemsblader og nyhetsbrev er ikke det samme da informasjonen nå finnes gratis på nettet uansett.
Styret senker kontigenten i år siden vi ikke lenger har noe spesifikt å tilby lenger. Vi skal se på mulighetene vi har og hva vi kan få til/finne på.
De som velger å legge inn støttekontigent vil være de første til å få informasjon om eventuelle nye informasjoner, rabatter o.l vi får til. Takk for at dere støtter oss, uansett medlem eller ikke. Vi ønsker også høre hva miljøet har å si ang. hva som ønskes av oss og hva som kan gjøre at man velger støtte oss økonomisk. Presisering ang. økonomisk; ha midler til å beholde vår nettside og eventuelle andre
relevante instanser.