Årsmøtet 2020

Dato: 02.02.20
Sted: Kulturhuset, Oslo
Tilstede: Ann Mari, Kristin, Merethe, Amalie, Aleksander, Katrine og Elin.
Referent: Elin Løkken

1.0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent

2.0 Referat fra styret

Det har vært en del endringer i NTF siste tiden som har påvirket hvordan foreningen driver. Blant annet at GNAG ikke lenger gis ut og nettbutikken ble lagt ned. Nettbutikken ble lagt ned pga. kapasitet og lover/regler i forhold til skatt/mva. Varelageret ble solgt til Gnagerutstyr og medlemmer i NTF får rabatt på RM1. I skrivende stund er det usikkert hva som skjer med RM1 pga. feil merking av importert Soya.

Dette gjelder flere produsenter som lager rottemat og vi venter fortsatt på hva utfallet blir.

Gnagerutstyr har fått inn en spesialisert versjon av RM1 som medlemmer inntil videre får 15% på.

2.1 Oppsummering av styrets arbeid i 2019

 • Nettbutikkens varelager er solgt til Gnagerutstyr v/Kristin Bruton
 • Gjennomgang av regnskapet og godkjenning fra skatteetaten at NTF er en forening og derfor ikke skattepliktig
 • Bokanmeldelse av boken Rotter skrevet av Marit Nicolaysen
 • Hatt stand på Dyr for Alle på Norges Varemesse i August m/foredrag
 • Godt i gang med oppdateringer på hjemmesiden
 • Bistått psykolog i forbindelse med eksponeringsterapi
 • Opprettelse av årshjul for å gjøre foreningens arbeid mer oversiktlig for styret.
 • Utført 3 styremøter

2.2 Gjennomgang av regnskap

I år er vi gått 18 900kr i minus. Dette grunnet nedleggelse av nettbutikk og salg av varelager, samt Dyr for alle.
Budsjett er ikke satt opp enda. Vi må diskutere hvor mye vi skal gå i minus (Dyr for alle, rottetreff ol). Forslag om å gå max 10 000 i minus.

3.0 Innkomne Saker

Valgt resultat i uthevet skrift.

3.1. Nødhjelp for rotter

Det ble vedtatt ved årsmøte 2019 at NTF skulle se på muligheten for å opprette et Hjelpefond i tillegg til Helsefondet. Dette ser vi nå ikke er gjennomførbart i forhold til økonomi, opprettelse av retningslinjer og mtp. oversikt over kontoer og hva det medfører av regnskapsmessige forhold.Hva gjør vi?

a) Ser på vedtektene for helsefondet og om vi kan utvide hva helsefondet eventuelt kan dekke.

b) Ingenting, helsefondet er som det er og hjelpefond legges på hyllen.

3.2 Oppdatering vedtekter

Det er noen små endringer i forhold til ordlyd., se vedlegg.

a) godkjenner

b) godkjenner ikke

3.3 Medlemskort

Det er ytret ønske om å få tilbake medlemskort. Pga. tidsbruk og utgifter med tanke på utstyr og porto så ønsker ikke styret pr. i dag å lage og sende ut fysiske medlemskort. Vårt forslag er derfor å lage et medlemskort som sendes ut sammen med kvitteringen for betalt kontingent, som medlemmet kan skrive ut selv eller ha tilgjengelig digitalt. Hva ønsker medlemmene her?

a) digitalt medlemskort

b) ingen medlemskort

3.4 Styret

Det har over lengre tid vært vanskelig å få medlemmer til å stille til spesifikke verv. Styret har derfor sett på sammensetningen av styremedlemmer og ansvarsområder ut i fra endringene innad i foreningen.

a) godkjenner nytt oppsett (leder, nestleder, kasserer, webmaster og medieansvarlig)

b) godkjenner, men vil fordele ansvarsområder etter styret er satt (leder, nestleder, styremedlem 1-3)

c) godkjenner ikke, vil beholde det gamle oppsettet (leder, nestleder, kasserer, sekretær, redaktør, webmaster)

3.5 Valg av vara

Kandidater som stiller til ulike verv stemmes over mot hverandre innenfor det spesifikke vervet. Siden det ikke er en konkret grense for antall vara i styret foreslås det at en kan stemme mot en kandidat hvorvidt denne ønskes inn i NTF som vara eller ikke. Fra vedtektene; 3) Antall vara skal bestå av så mange personer som det virker forsvarlig ut fra dagens situasjon Resultat av dette vil da tre i kraft ved valg 2021.

a) Ja, jeg synes vi skal stemme for/mot på varakandidatene

b) Nei, jeg vil beholde dagens ordning.

4.0 Valg

Verv på valg:

1- Leder Leder valgt inn ved årsmøtet 2019 trakk seg våren 2019 og vervet stilles derfor på valg i år for ett år. Ordinært valg for nye to år er da ved årsmøtet 2021.a) Ann Mari Selje
2- Nestleder for ett åra) Elin S. Løkken
3 – Styremedlem2/Webmaster for to år.a) Merethe Heiland
4 – Styremedlem3/Medieansvarlig for ett åra) Amalie Fevang
5 – Varamedlemmer for ett år. Ved mangel på kandidater kan de som stiller til valg, men ikke velges inn i styret, få tilbud om å være varamedlem. a) Connie Hansen

5.0 Eventuelt

5.1 Hvordan synliggjøre foreningen og verve medlemmer?

 • Legge ut flere innlegg på facebooksiden og gruppen.
 • Fremme rabattordningen med Gnagerutstyr mer.
 • Konkurranser og andre innlegg, t.d føljetonger
 • Presentere styret tydeligere, hvem er vi?
 • Treff, stands, kurs o.l
 • YouTube?

5.2 Oppdatering av nettsiden

Stor jobb som krever tid. Det er mye som skal gås gjennom og oppdateres. Vi gjør så mye vi har kapasitet til og alle hjelper til. Egen tråd med forslag til oppdateringer av tekst og bilder lages på styreforumet.

5.3 Dyr for alle

Positiv erfaring i 2019 men var då en veldig stor utgiftspost. Alle som stiller gjør dette på frivillig basis. NTF dekker ikke overnatting eller lunsj.
Vi trenger gjerne flere folk og rotter. Medlemmer som har lyst til å stå på stand/bidra ønskes velkommen. Alle som er med på stand har gratis inngang og tilgang til hele messen (så fremt dyr for alle tilbyr gratisbilletter også i år).
Strøm eller ikke for presentasjon?