Årsmøtet 2009

Referat fra årsmøte NTF, 13. januar 2009

 

Tilstede: Heidi S. Konestabo, Anita Sjølie, Hilde M. N. Dias, Rikke K. Bergersen, Cristine Nilsen, Per E. Kjær, Ingvild Sveen, Maria Horsfjord, Johanna Podhorny og Randi Søyseth. Camilla A. Øian deltok på deler av møtet per telefon.

 

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Innkalling og dagsorden ble godkjent, men årsmøtet valgte å bytte om på rekkefølgen av dagsordenen. Valget ble fremskyndet til før sakene, med unntak av de sakene som hadde relevans for valget. Maria Horsfjord ble valgt til møteleder/ordstyrer og Randi Søyseth ble valgt til referent.

 

2) Referat fra styret

   A) Styret ga en oppsumering av styrets arbeid i 2008:

– 1. februar ble det opprettet et nytt forum på NTF’s hovedforum med navn “Rottekull” etter forslag som kom frem på årsmøte. Forumet ble holdt åpent for å fremme oppdrett og avl på tvers av medlemmer og ikke-medlemmer.

– Infobrev angående för og strø til omplasseringsarbeid forfattet i februar etter forslag på årsmøte. Trykket i GNAG og lagt ut på sidene.

– Styret begynte også arbeid med å lage et enkelt skjema for melding av dyrebutikker til Mattilsynet. Vi fikk laget et utkast, men arbeide stanset opp fordi vi ikke hadde nok datakyndige folk i styret etter Julianna forsvant. Dersom det kommer nye personer inn i styret som har muligheter til å finne gode elektroniske løsninger kan vi fortsette med dette arbeidet der det gamle styret slapp.

– Torsdag 14. februar stilte nestleder Julianne til radiointervju hos RadioNova. En veldig god måte å reklamere for foreningen!

– I januar ble det sendt en episode av programmet “Dyrlegene” på TV2 der det ble fokusert på rotter som kjæledyr. I etterkant av dette var det flere medlemmer og forumbrukere som reagerte på at rottehold ble fremstilt på en uriktig måte. I slutten av februar sendte styret et brev til TV2 på vegnet av medlemmene der vi informerte om reaksjonene som var kommet. Vi mottok aldri svar fra programmet.

– I februar ble det avgjort at vi skulle sende Gnag til trykkeri. Samtidig søkte vi Skattedirektoratet om momsfritak på trykkeriutgiftene. I mars var ordningen med trykkeriet på plass, og i juni kom godkjenning for momsfritak fra Skattedirektoratet. Det er også verdt å nevne at det har skjedd flere endringer med GNAG det siste året, og at GNAG er forbedret hver gang det kommer i postkassen.

– I april startet vi en prosess for å få ny informasjon om foreningen og styret oppdatert i Brønnøysund. Dette viste seg å være utfordrene med styremedlemmer på mange forskjellige kanter av landet som alle måtte undertegne samme dokument. I november kom det svar fra Brønnøysund om at informasjonen på skjemaet ikke stemte overens med protokollen fra årsmøte og endringene kunne dermed ikke gjøres. Det er ikke jobbet videre med saken da et nytt styre snart skal være på plass. Randi har med skjema og vi forsøker igjen…

– I mai begynte det å bli klart at nettbutikkansvarlig følte det var for mye arbeid for henne å fortsette. Vi forsøkte lenge å finne en løsning på problemet internt i styret, men da ingen hadde mulighet til å overta la vi i juni ut en annonse der vi søkte etter frivillige. I løpet av sommeren ble vi kontaktet av to personer som kunne tenke seg å hjelpe. Til tross for dette var det dessverre ikke nok ressurser til å få åpnet nettbutikken etter den stengte for sommeren. Dette er bakgrunnen for at vi anbefaler et eget styreverv med ansvar for nettbutikken.

– I august gikk leder ut i fødselspermisjon. Hun var helt fraværende frem til slutten av oktober da hun var sporadisk innom. På slutten av året var hun igjen innom forumet daglig og regner med at hun nå er nå tilbake for fult.

-4. oktober var det Rottefest. Det ble ordnet med sponsorer, fine premier og det var tilbud om Rottefotografering fra en av våre medlemmer. Styret jobbet med å få tak i eksterne foredragsholdere, men disse meldte dessverre avbud. Det var mange medlemmer med familie som kom og det ble en fin dag.

– Kalenderkonkurransene ble avholdt hver måned som tidligere år, og ble lagt ut til forhåndsbestilling/salg i november.

   B) Regnskapet ble gjennomgått.

Regnskap for 2007 ble godkjent. Budsjettet for 2008 ble godkjent med følgende kommentar: Helsefondet, nettbutikken og kalenderen er budsjettert med å gå i minus. Dette mener årsmøtet at ikke grunnlag for, dette er poster som skal bringe penger inn i foreningen.

 

3) Saker som har med valget å gjøre

   Det var tre inkomne saker som hadde relevans for valget:

A.Forslag 2 Det er kommet inn forlag om dispensasjon fra regelen om 1 års medlemskap for å tre inn i styret for Cristine Nilsen ved Årsmøtet den 13.januar 2009. Årsmøtet bestemt ved akklamasjon at dispensasjonen gis.

B.Forslag 8 og 9 ble behandlet under ett. Forslag 8 Det har kommet inn forslag om at drift av nettbutikk bør være en samlet oppgave for styre. Forslag 9. Styret foreslår at et av styremedlemsvervene bør omgjøres til et styreverv med ansvar for nettbutikken. Årsmøtet stemte over dette og havnet i en situasjon der det var 5 mot 5. En snakket om å gjøre om vedtektene slik at leder har en dobbeltstemme slik at en kan unngå slike situasjoner i fremtiden. Årsmøtet bestemte at det nye styret skal jobbe videre med denne saken og eventuelt en vedtektsendring.

 

4) Valg

Det ble bestemt at i år, som det er blitt gjort de senere årene, skal de som stilte til valg, men ikke ble valgt inn i styret, spørres om å være vararepresentanter. Det var innkommet 5 gyldige forhåndsstemmer. Det stilte kun èn kandidat til vervene nestleder (Anita Sjølie), kasserer (Heidi S. Konestabo), redaktør(Hilde M. N. Dias) og sekretær(Randi Søyseth), og disse ble da valgt inn ved akklamasjon. Cristine Nilsen ble valgt til webmaster og Per E. Kjær og Rikke K. Bergersen ble styremedlemmer. Lisbeth Larm og Johanna Podhorny stilte til valg og takket ja til å være vararepresentanter.

 

5) Saker

   Det var ti innkomne saker:

A.Forslag 1

Det var kommet inn et forslag på å endre strukturen på kullforumet på NTFs forum. Forslaget går ut på å dele kulltråden i fire, en del for de som styret anser for å være seriøse oppdrettere med erfaring eller oppveiende kvaliteter i form av rottehold planlegging o.s.v., og en tråd for såkalte bingokull, altså kull som ikke er tilstrekkelig planlagt, obskull og kull fra ukjente oppdrettere. Jeg foreslår i den forbindelse, i en omleggingsperiode, at kulltråden for bingokull kun henviser til oppdretters hjemmeside, da en lengre gjennomgang av regler er nødvendig. En tråd for omplasserninger, og en tråd for oppdrettere utenfor norgesgrenser hvor oppdretter kun kan legge inn hjemmeside henvisning. Dette grunnet NTF’s manglende oversikt og kontroll over de utenlandske oppdretterne, og det faktum at NTF ikke kan stille seg bak eller oppfordre til kjøp fra disse.

Årsmøtet snakket litt rundt dette, men bestemte at det nye styret skal jobbe videre med dette.

C.Forslag 3

Det var kommet inn et forslag om at styret i NTF må ta stilling til hva NTF skal være for sine medlemmer, og hvilken form NTF skal ta i sitt virke framover i tid. Årsmøtet snakket rundt dette temaet lenge og det endte med at temaer som også hadde passet på eventuelt ble drøftet her. – Et forslag var at styret skal engasjere medlemmene i forskjellige prosjektgrupper der en delegerer ansvarsoppgaver til medlemmene med en innleveringsfrist. Dette kan være arrangementer men også andre oppgaver. Dette bidrar til å få flere engasjerte i NTF arbeid, mer blir gjort og dette på en effektiv måte. – Et forslag var å opprette en ”Juniorklubb” for NTFs medlemmer under 18 år. De kan eventuelt få en egen del på forumet som er forbeholdt dem, eller egne prosjekter/temaer de kan jobbe med. – Det var mye snakk om å rette fokus innad i NTF og få foreningen til å fungere bedre enn den gjør i dag. Forumet og nettbutikken var områder som spesielt trenger fokus. Mange mente at forumet hadde vokst seg for stort og at en må finne løsninger som kan gjøre forumet mer funksjonelt og unngå at en oppfordrer til avl som ikke er i tråd med NTF sin Avlsveiledning. Nettbutikken ble nevnt som en medlemsfordel som en må utbedre og utvide for å gjøre det interessant å være medlem i NTF. – Det ble også snakk om å ha fokus utad og jobbe med å fremme rottenes status og gjøre NTF kjent. Dette kan gjøres gjennom større synlighet i media og flere åpne arrangementer. Det var delte meninger om dette. En del mente at dette var positive tiltak, men at en må styrke NTF som forening innad før en jobber mer aktivt utad. – Det var mye snakk om avl og dermed rundt forslag 1 og annonsering av kull på NTF. Det kom frem mange forskjellige argumenter og meninger.

Årsmøtet diskuterte rundt disse temaene med mer, men det ble ikke gjort noen vedtak.

D.Forslag 4

NTF som klubb for rotteeiere må jobbe aktivt mot dyrleger og dyrebutikker for å få gode avtaler for sine medlemmer.

Årsmøtet bestemte at det nye styret skal jobbe videre med dette.

E.Forslag 5.

NTF skal jobbe med å opprettholde og utvikle sin nettbutikk.

Årsmøtet bestemte at det nye styret skal jobbe videre med dette

F.Forslag 6.

De styremedlemmene som har hatt en lav eller fraværende aktivitet, bør ikke stille til gjenvalg, eventuelt fristille sine verv ved kommende styremøte i 2009.

Årsmøtet snakket rundt dette temaet, men ingen bestemmelser ble vedtatt.

G.Forslag 7.

Styret må øke sin aktivitet i form av hyppigere styremøter. Et møte i året er ikke nok.

Årsmøtet bestemte at det nye styret skal jobbe videre med dette.

J.Forslag 10.

NTF bør annonsere på et kjent nettsted eller avis eller blad.

Årsmøtet bestemte at styret skal jobbe videre med dette

6.Eventuelt

Årsmøtet behandlet eventueltsakene under sak C, forlag 3.

 

Ref: Randi Søyseth