Årsmøtet 2022

NTF Årsmøte 2022

Dato: 13.02.2022

Sted: Messenger, over nett

Tilstede: Marie, Ann Mari og Merethe

Referent: Ann Mari

1.0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.

2.0 Referat fra styret

Rabattordning på Altromin-mat utgår i juni 2022. Vi ønsker videreføre ordningen og er i dialog med butikk og investorer.

Prøveordning på facebook-gruppe ved å la medlemmer utover NTFs styre være moderatorer. Rotte kom på storskjerm i Askepott ved hjelp fra NTF.

Råd og veiledning via mail og messenger.

2.1 Gjennomgang av regnskap

– Årsregnskapet legges frem og budsjett for 2022

3.0 Innkomne Saker

3.1. Kalender

Etterspørselen varierer veldig fra år til år. Styret ønsker å bli enige om et fast antall som bestilles hvert år.

Vi foreslår 20.

agodkjenner 

b) godkjenner ikke

3.2 Avlsveiledningen

Det er ønske om at styret og oppdrettere går gjennom veiledning jevnlig og evaluerer.

Evalueringen skal skriftliggjøres og deles på nettsiden. 

agodkjenner

b) godkjenner ikke

3.2.2 Hvor jevnlig bør i så fall veiledningen evalueres?

ahvert år

b) annenhvert år

c) hvert tredje år

3.3 Vedtekter

Styret ønsker endre tekst i vedtektene der det omhandler forumet. Bruk av forum er ikke lenger som det var, og andre fora har tatt over. 

Krav til at ting legges på forumet foreslår vi å endre til at “når medlemmene”. Alternativer til å legge ut på forumet er via mail, på nettsiden og på facebook. 

a)godkjenner å endre ordlyd og fjerne krav om bruk av forumet, så lenge nødvendig info kommer ut til medlemmer.

b)godkjenner ikke

4.0 Valg

Verv på valg:

1- Nestleder for ett år

a)

2 – Webmaster 2 år

a) Merethe Heiland 

3 – Kasserer/Økonomiansvarlig for 1 år, fortsettelse av 2-årig verv.

a) Marie Ulfstein 

4 – SoMe for 1 år

a) Janne Ø. Holter

5 – Varamedlemmer for ett år. Ved mangel på kandidater kan de som stiller til valg, men ikke velges inn i styret, få tilbud om å være varamedlem.

a)

Eventuelt:

  • Lage en side på nett siden med rotter som trenger hjem.
  • Finne ut hvor i landet det ønskes treff og hvor det er gjennomførbart.
  • Fastsette dato for to styremøter. 

Årsregnskap: