Årsmøtet 2018

Årsmøte Norsk Tamrotteforening 2018

Dato: 04.02.2018 kl 13.30
Sted: Hjemme hos styremedlem m/ nettbutikk Kristin Bruton.

5 personer tilstede
Referent: Marit Kvitberg
Ordstyrer: Kristin Bruton
Tellekorps: Samantha Søbakken og Ingerid Øksnevad
Kristin Bruton og Ingerid Øksnevad signerer referatet

Møtet startet kl 14.00

Godkjenning av dagsorden gjennomført.
2) Referat fra styret a) Oppsummering av styrets arbeid i 2017

– NTF arrangerte rottetreff i mai på Østlandet. Det var godt oppmøte og både nettbutikken og “Gnagerkos” hadde stand.

– Foreningen hadde planer om å delta på Oslo PetShow som skulle avholdes august 2017. Det lyktes ikke å komme i kontakt med arrangørene for mer informasjon, og arrangementet ble dessuten avlyst. Det foreligger ingen informasjon om PetShow er noe som vil bli avholdt i 2018.

– NTF har fulgt med på utviklingen av hundesporten “Barnhunt” og uttrykker skepsis til aktiviteten da det er potensielt skadelig for levende rotter. Det hersker også tvil om hva sporten på sikt vil kunne si for respekt av rotter og bruk av andre levende dyr for hundenes skyld. Vi gjør oppmerksomme på at det i Norge ikke tillates bruk av levende rotter.

– Oppdretterlisten på hjemmesiden tamrotter.com er godt oppdatert gjennom året. Det er for tiden få kjente aktive oppdrettere. Oppdretterlisten har fått retningslinjer. NTF kan fortsatt ikke gå god for kvaliteten på oppdretterne på listen og utfører ingen kontroll på disse. Det oppfordres fortsatt at alle kjøpere stiller spørsmål og har et kritisk blikk ved kjøp av rotter.

– NTF har hatt en egen Finn.no annonse vedrørende rotter. Foreningen i seg selv selger ingen rotter, men annonsen er benyttet for å nå flest mulig med informasjon om rottehold.

– Diverse informasjon på hjemmesiden er oppdatert.

– NTF har opprettet en egen gruppe på Facebook “Norsk Tamrotteforening (offisiell)”. Vi håper at foreningen med denne gruppen kan nå ut til flere.

– Det har blitt arrangert sytreff på Østlandet hvor rotteentusiaster har møtt hverandre for å dele erfaringer om rotter, syr hengekøyer m.m.

b) Gjennomgang av regnskapet
Kasserer stiller spørsmål om det er nødvendig å skille på RM1 og småutstyr da dette fører til mye ekstra arbeid. Årsmøtet konkluderer med at dette ikke anses som nødvendig.

Kommentarer:
– Nettbutikken har bedre salgsresultater enn forventet i 2017, og har tilbudt flere varer enn året før.
– Det er ca. samme medlemstall som 2017
– Ingen penger på Oslo Petshow – Rottetreffet har ganske likt resultat

Det er var i 2017 som i 2016 kun positiv vekst på helsefondet, og det ligger mye penger her. Det er ble på årsmøtet fremmet forslag om at disse pengene bør forvaltes ved at NTF kontakter eksempelvis Frode Lingaas ved NMBU ang hva man kan finne ut av når det kommer til genetikk i forhold til utvikling av svulster og andre sykdommer. Det er også ønskelig å se på effektene av kastrering og chip.
Obduksjoner sponset av NTF bør diskuteres nærmere. Obduksjoner er kostbart og man bør ha en del individer i forsøkssammenheng for å få nok informasjon til å jobbe videre med. Er dette praktisk mulig?

Budsjett 2018 ble deretter diskutert.
Bankkort til NTF sin nettbutikk hadde vært praktisk, og dette er noe som har blitt tatt opp ved tidligere møter. Det har ikke kommet i orden da det er vanskelig å løse på en enkel måte. Situasjonen i dag er at banken krever signaturer fra hele styret ved opprettelse av bankkort.
Løsningen på problemet blir at nettbutikkansvarlig oppretter en egen konto i sin egen nettbank som NTF kan fylle opp med penger. Nettbutikkansvarlig bestiller et bankkort til denne kontoen og forvalter den på slik måte.

Annet:
Frakt av varer til nettbutikken: Det er ønskelig at lastebilene fra fraktselskapet ikke lenger kjører hjem til nettbutikken. Et medlem har sagt seg villig til å hente varene på lager mot et lite vederlag. Dette er vedtatt.

3) Innkomne saker
3-1) Møtevirksomhet. Styret skal avholde styremøter minst 2 ganger i året. Det er godkjent med tilstedeværelse via Skype eller liknende. Plan for møter skal avtales på årsmøtet eller kort tid etter slik at medlemmene får forberede seg. a) For: 9 stemmer
b) Mot: 0 stemmer

3-2: Økonomi: Det skal utføres en gjennomgang av foreningens økonomi minimum 2 ganger i året der kasserer presenterer tallene for styret. Dette for at styret også skal være orientert om det økonomiske ståstedet for foreningen slik at det kan iverksettes tiltak om økonomien krever eller tillater det.
a) For: 4 stemmer
b) Mot: 5 stemmer

3-3: Opplæring av styremedlemmer. Opplæringen av styremedlemmene har vært varierende opp igjennom tiden. Det bør derfor lages retningslinjer som sikrer god opplæring av nye medlemmer og fordele ansvaret mtp opplæring. a) For: 9 stemmer
Det legges til at det bør gjøres lett og knyttes til det enkelte vervet. Oppgavene må tydeliggjøres. Vedkommende som trer inn i styret må påta seg ansvaret å lære opp sin etterfølger i det man går inn i sitt verv.
b) mot: 0 stemmer

3-4: Reglement for deltakelse i NTF sitt styre. Ett av kravene for å delta som styremedlem for NTF er at dus kal ha vært aktiv på NTF sitt forum.Forslag til endring: For å kunne delta i styret til NTF, må du være aktiv i rottemiljøet og ha interesse for utvikling av kunnskap om rottehold. Styremedlemmene må følge med på «styre-delen» av forumet, og oppfordres til å holde aktiviteten oppe på forumet ellers og på NTF sin facebook side/gruppe.
a) For: 8 stemmer
Det er enighet om at det må opprettes en tydelig mal for hva som kreves for å tre inn i styret.
b) mot: 0 stemmer

4) Valg.
Nestleder (1 år): Marit Kvitberg – Gjenvalgt med 6 stemmer for. Webmaster (2 år): Merethe Heiland – Gjenvalgt med 6 stemmer for. Nettbutikkansvarlig (1 år): Kristin Bruton – Gjenvalgt med 6 stemmer for Sekretær (1 år): Ann Mari Selje – Gjenvalgt med 6 stemmer for Redaktør (2 år): –
Har ikke fått inn noen til å ta på seg dette vervet. Styret fordeler dermed oppgavene det kommende året. Styremedlem 1 (1 år): Iwona Osuch – Gjenvalgt med 6 for Vara (1 år): Astrid Joensen – 6 stemmer for

5) Andre saker
– Avlsveiledningen har stått uendret i flere år, og det er stadig endringer og ny informasjon innen oppdrett. Det er vedtatt at veiledningen skal revideres. Oppdretterne som er tilstede på årsmøtet og som sitter i styret i 2018 tar seg av dette (Hardy rats v/Kristin Bruton, Rotteskogen v/Ingerid Øksnevad og Ceecii v/Astrid Joensen og Marit Kvitberg).

– Det er lagt frem forslag om å få Debbie Ducommun – “The Rat Lady” – til Norge. Hun er dyktig på helse, adferd og det meste innen rotter. Hun har skrevet flere bøker om emnene, og ønsker å holde foredrag på et rottetreff. Et slikt besøk må planlegges godt og info må komme ut i god tid i forhold til medlemmer som kommer langveis fra, slik at de har mulighet til å stille opp på rottetreffet.
 Årsmøtet vedtar at vi skal få i orden et besøk av Debbie Ducommun i første halvdel av 2018 sammen med et rottetreff på Østlandet. Årsmøtet har vedtatt at NTF skal sponse noe av denne reisen. Kristin Bruton står for kontakt med Debbie. Da NTF brukte 13 000 kroner på å trykke opp Gnag i 2017, kan de samme summene brukes på å få Debbie Ducommun til Norge uten at foreningen vil legge merke til noen særlige økonomiske tap. Dette vil bl.a. dekke flybilletten hennes. Budsjett for besøket settes derfor til 13 000 kroner.

– Helsefond – Informasjonen om obduksjoner er utdatert, og det er vedtatt at informasjonen fjernes fra nettsidene. Ny informasjon som kan benyttes skal innhentes. Informasjonen publiseres når den er klarert med styret. Varamedlem Astrid Joensen påtar seg å sjekke opp mer på NMBU ift obduksjon o.l.

Møtet er opphevet 17.05