Årsmøtet 2005

 

Referat fra årsmøte NTF, 7. januar 2005

 

Anita Sjølie, Heidi Sjursen, Annette Nordheim, Stine Jacobsen, Kari Mette Jakola, Henrik Olavesen og Ragnhild Marie Ødegård.

 

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Dagsorden ble godkjent. Ragnhild Marie Ødegård ble valgt til referent. Heidi Sjursen ble valgt til møteleder.

2) Referat fra styret

    A. Begivenheter i NTF i 2004

Året 2004 har inneholdt to større arrangementer for NTFs medlemmer: Rottefesten og Barnas Kulturfestival. Styret besluttet på styremøte 7. september å legge ned avlsrådet. NTF har i 2004 i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet en brosjyre/veiledning for rotteeiere om rottehold, som skal distribueres til dyreeiere gjennom dyrebutikker i hele landet. NTF har hatt kalenderkonkurranse gjennom året, som har resultert i kalendere for 2005 for salg til medlemmer og ikke-medlemmer i løpet av siste måned.

    B. Fremlegging av regnskap

Regnskap for 2004 ble fremlagt av kasserer, og godkjent.

3) Innkomne saker

Det var 4 innkomne saker, hvorav den ene var innkommet etter fristen (sak D). Årsmøtet vedtok å vurdere også denne saken.

    A) Forandringer av Norsk standard
Gjeldende vedtekter angående ”Norsk standard” lyder:
§ 6 Ang. Norsk standard for tamrotter
4) Standarden vedtas av årsmøtet
5) Forslag til endringer må tas opp på årsmøtet
6) Endringer må stemmes over, og ha 2/3 flertall for å vedtas.

Nytt forslag:

Det virker ikke hensiktsmessig å ha en Norsk standard som kun årsmøtet kan endre, spesielt siden vi i Norge ikke ønsker å legge vekt på å avle etter bestemte regler når det gjelder farge. Vi har heller ingen planer om å ha rotteutstilling arrangert av NTF som skal bedømme rottenes farger etter en standard. Derfor foreslås følgende endringer:

1) Betegnelsen ”Rottevarianter” benyttes i stedet for ”Norsk standard”. Evt andre gode forslag mottas med takk.
2) Rottevariant-oversikten administreres og oppdateres av styret.
3) Oversikten skal ha som mål å beskrive de variantene av rotter som finnes i Norge.
4) Det skal utarbeides et forslag for genetisk betegnelse for de forskjellige variantene. Det er hensiktsmessig for de forskjellige norske oppdretterne å bruke samme genetiske koder. Det skal understrekes at de genetiske kodene bare er tilfeldig valgte bokstavkoder, og har lite eller ingen bakgrunn i vitenskapelig beskrevne genetiske varianter.

Årsmøtets innstilling: Forslaget ble enstemmig godkjent og vedtatt i sin helhet av årsmøtet. Heidi Sjursen utarbeider et forslag under punkt 4 til styret.

    B) Regler for valg av styremedlemmer

På årsmøtet 2004 ble det bestemt at styremedlemmer skal være myndige og ha vært betalende medlem i NTF i minst 6 mnd før de kan velges inn i styret. Det er ønskelig å legge til en regel om at medlemmet normalt skal være fast bosatt i Norge.

Årsmøtets innstilling: Forslaget ble enstemmig godkjent og vedtatt av årsmøtet.

    C) Nestledervervet 1-årig eller 2-årig

Det ble bestemt på årsmøtet i 2004 at neste årsmøte skulle diskutere behovet for å forlenge nestleders verv fra 1 til 2 år. Dermed kommer dette inn som eget punkt på sakslisten.

Årsmøtets innstilling: Årsak til å ønske å forlenge vervet begrunnes i at leder og nestleder da velges annethvert år, slik at det ikke på ett og samme år skal bli for stor utskifting av viktige verv i styret. Det ble ikke vedtatt at nestleders verv skulle forlenges fra 1 til 2 år. Begrunnelse for dette er at det da kan bli vanskeligere å få kandidater til vervet fordi 2 års innvelging vil kunne virke avskrekkende på mulige kandidater. Saken kan eventuelt tas opp på senere årsmøter for vurdering. Det ble understreket at 4 av 7 styreverv per idag er 2-årige verv.

    D) Tilbud til medlemmer som ikke bor i Oslo/omegn

Medlemmer i Oslo-området kan delta på årsmøter, rottefester og utstillinger. De får hente strø og fôr uten å betale frakt selv om de benytter seg av nettbutikken. For medlemmer som ikke har muligheten til å reise til Oslo, er det kun GNAG og nettbutikken som er medlemsfordelene. Heldigvis foregår mye av NTFs virksomhet på nett, og alle – både medlemmer og ikke-medlemmer – har samme mulighet til å delta på NTFs diskusjonsforum på internett.

Forslag for å forbedre tilbudet for de medlemmene som bor langt unna, er utvidelse av GNAG. Porto er av redaktør blitt brukt som et argument for at vi ikke kan utvide GNAG før vi har fått over 200 medlemmer, men vi får kanskje aldri over 200 medlemmer hvis vi ikke utvider GNAG og gjør dette til et bedre tilbud i 2005. Mer av det medlemmene betaler inn bør gå tilbake til dem på en eller annen måte.

Årsmøtets innstilling: Det var stor enighet om at det er positivt om medlemmene kan få mer igjen for medlemskontingenten sin enn de får nå. Redaktør mente imidlertid det er vanskelig å utvide bladet uten mer tilgang på stoff, selv om det var foreslått måter å få større tilgang på innhold til GNAG. Årsmøtet ble enig om at det er mer fornuftig å vurdere utvidelse av bladet når det eventuelt begynner å komme mer stoff til hvert nummer, eller å utvide enkeltnumre dersom det i perioder kommer mange bidrag.

For å gi mer stoff til GNAG har leder imidlertid tatt initiativ til en avtale med veterinær Heidi Håøya ved Groruddalen dyreklinikk for å få en fast spalte med ”Dyrlegens hjørne” eller tilsvarende i GNAG, mot å betale honorar. Det kom ingen innvendinger mot en slik avtale på årsmøtet. For øvrig var det enighet om at redaktør hyppigere skal etterlyse bidrag til GNAG på NTFs forum, og at det innbys til brainstorming på forumet angående innhold i GNAG og medlemsfordeler generelt. Det bør også oppfordres til initiativ til aktiviteter.

Det ble drøftet andre mulige måter å gi mer tilbake til medlemmene på, som for eksempel å arrangere møter (rottefester eller annet) flere steder i landet. For eksempel kan det også være mulig å delta på Barnas Kulturfestival i Trøndelag, noe som kan øke tilbudet for medlemmer i Trøndelagsområdet.

4) Valg

Det skulle velges nestleder, sekretær, redaktør, webmaster og styremedlem. Det var kommet inn 2 forhåndsstemmer. Følgende kandidater ble enstemmig valgt til vervene:

Nestleder: Anita Sjølie
Sekretær: Kristin Midtlyng Lervik
Redaktør: Annette Nordheim
Webmaster: Jorunn Hooi
Styremedlem: Stine Jacobsen

I forbindelse med valget ble det kommentert at innkallingen med valglisten var sendt ut så sent at det var svært kort frist til å foreslå flere kandidater og til å forhåndsstemme. Ved kommende årsmøter er det ønskelig at nominasjoner til verv etterlyses i god tid, slik at endelig valgliste kan foreligge ved innkallingen til årsmøtet og det blir mulig å forhåndsstemme på alle kandidatene.

5) Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp til diskusjon uten at det ble gjort vedtak:

   A) Arrangementer

Det er ønskelig å øke tilbudet til medlemmene ved å arrangere ”utstilling” i tillegg til eller i sammenheng med rottefest. En slik ”utstilling” er ikke ment å oppfordre til avl på rotter etter utseendet, men å premiere rotter under kategorier, som for eksempel ”største rotte”, ”sprekeste veteran”, ”beste/kuleste triks”, ”likeste par” og lignende. Det er ønskelig å spre arrangementene litt utover året, slik at ikke alle begivenheter i foreningen faller til omtrent samme tid på året. NTF forventes å delta på Barnas Kulturfestival også i 2005 på sensommeren/høsten, og det vil derfor være aktuelt å legge rottefesten til mai eller annet passende tidspunkt som ikke er for kaldt. Styret vil vurdere tidspunktet for årets rottefest.

   B) Henvendelse fra Norsk Adferdsgruppe for Selskapsdyr

NTF har mottatt brev fra Norsk Adferdsgruppe for Selskapsdyr angående samarbeid. Det er noe uklart hva slags samarbeid som er ønsket, men NTF er interessert i kontakt med foreningen.

   C) Vederlag til Håkon Eriksen, ”webhjelper’n”

Det ble presentert forslag om å belønne Håkon for sin innsats med nettsidene til foreningen. Det var enighet på årsmøtet at dette var passende, men uvisst om belønning bør gis på måneds- eller årsbasis, som engangsbeløp ved årsmøtene, eller i forbindelse med konkrete oppdrag. Det ble besluttet at styret vil diskutere saken og vurdere passelig belønning som takk for hjelpen.

   D) Utvidelse av nettbutikk

Det ble foreslått å tilby flere produkter i nettbutikken, blant annet trykte t-skjorter og buttons med rottemotiv. Det kom forslag om å spørre Anna Høiaas om hun vil lage tegning til eventuelle trykk på t-skjorter og buttons. Kari Mette Jakola vil undersøke priser og muligheter for trykking av t-skjorter i ulike farger. Styret vil viderebehandle saken.

   E) Priser i nettbutikken

Ettersom merverdiavgiften har gått opp 1% fra årsskiftet 2004/2005 skal styret vurdere om prisene på strø/fôr i nettbutikken må justeres opp tilsvarende. Eventuelt styrevedtak om dette vil bli offentliggjort på forumet.

   F) Budsjett

Det ble fremmet ønske om å lage budsjett for foreningen. Kasserer vil utarbeide et forslag til budsjett som styret kan vurdere.