Årsmøtet 2019

Referat årsmøte Norsk Tamrotteforening 2019

Dato: 19.01.2019 kl 13.00
Sted: Hjemme hos styremedlem m/ nettbutikk Kristin Bruton

5 personer tilstede
Referent: Marit Kvitberg
Ordstyrer: Marit Kvitberg Tellekorps: Astrid Joensen, Ingerid Øksnevad
Kristin Bruton og Ingerid Øksnevad signerer referatet

Møtet startet kl 13.20

Godkjenning av dagsorden gjennomført.
2) Referat fra styret a) Oppsummering av styrets arbeid i 2018

 • I 2018 ble det for første gang på lenge holdt to rottetreff. Et på Østlandet og et på Vestlandet. Østlandet sitt treff hadde godt oppmøte tross strålende sol og hetebølge. Det viste seg å ikke være tillat med dyr inne i lokalet kort tid før treffet, og en bør sikre seg at dette er tillatt før man velger leie av lokale en annen gang. Rottetreffet ble etterfulgt av Sy treff i samme lokale dagen etter. Her var det lavt oppmøte, men leien var den samme da den var for en hel helg, og de oppmøtte synes slike treff er trivelige.
  Vestlandet hadde et lavere antall oppmøtte, men dette antas å være delvis på grunn av manglende informasjon fra foreningens side og også fordi det ikke er holdt rottetreff på vestlandet på mange år, og folk vet derfor ikke hva de går til.
 • NTF tok kontakt med NZB tidlig på året, og ble kalt inn til møte med lederen her. I løpet av møtet ble NTF invitert til å komme med seminarforslag, og også til å få stand på messen “Dyr For Alle 2019”. Seminaret ble ikke holdt i 2018, men forslag til et halvdagsprogram er oversendt til NZB. Det ble senere avholdt møte for de som skal stille på stands på Dyr For Alle, hvorpå et medlem av foreningen stilte opp da ingen i styret hadde mulighet til dette.
 • Det er blitt avholdt 2 styremøter pr Facebook Messenger og videochat i løpet av året. Styremøte nr 2 hadde godt oppmøte.
 • Ved årsmøtet 2018 ble det tatt opp problem ift at nettbutikken ikke hadde eget bankkort. Dette er blitt løst på egen og fungerende måte.
 • Avlsveiledningen er blitt revidert.
 • Det er blitt holdt et timeskurs for de ansatte ved Oslo Dyrebutikk i forhold til hold av rotter. Det er i forbindelse med dette opprettet et eget kursopplegg, i tilfelle andre butikker skulle ønske det samme.
 • Det er holdt stand på Veien Kulturminnepark sin Dyredag. Standen var veldig godt besøkt, da den var plassert ved inngangen til museet. Personen på stand sydde køyer ved siden av å ha noen rotter på standen, slik at besøkende fikk se flere sider av rottehold.
 • Det ble ved årsmøtet 2018 vedtatt enkelte endringer som ikke er kommet i orden.
  Debbie Ducommun ble vedtatt som besøkende til rottetreffet, men det ble senere avlyst.
  Informasjon vedrørende eksempelvis obduksjon til helsefond-sidene er ikke kommet i orden. Helsefondet og informasjon om dette står relativt uendret.
  Det ble vedtatt at økonomien skal gjennomgås to ganger i løpet av året, dette er ikke gjort, men det kommer stadig oppdatering vedrørende økonomien dersom styret lurer på noe spesifikt.

b) Gjennomgang av regnskapet
Mye penger – mangler en vareopptelling, men denne kommer straks. Nettbutikken og foreningen generelt går veldig bra. Budsjett er ikke satt opp, dette tar ny kasserer i ettertid under opplæring. 43 334 kroner er det foreningen har tjent dette året.

3) Innkomne saker

3.1.) Styret

3.1.1.) Sak: De overflødige som stiller som styremedlem og som ikke blir stemt inn, eller som ikke har overvekt av stemmer mot seg, tas inn som varamedlem: a) For – 5 stemmer
b) Imot – 2 stemmer

3.1.2.) Sak: Da dagens teknologi gjør annen kommunikasjon enn styreforumet mulig, bør vedtektenes § 5 5) siste punktum “Hvis man ikke har skrevet noen innlegg på styreforumet de siste tre mnd. anses dette som lav eller fraværende aktivitet.” redigeres:
a) Dersom man ikke har hatt kontakt med styret de siste tre måneder eller varslet styret om slikt fravær av aktivitet, ansees dette som lav eller fraværende aktivitet. – enstemmig vedtatt
b) Denne siste setning fjernes i sin helhet.
c) Denne siste setning blir bestående slik den er i dag.

3.1.3.) Sak: Da styret har vært nedbemannet i noen år, synes vedtektenes § 5 3) i behov for endring; 1): “Styret (inklusive leder) skal bestå av minst 5 medlemmer, som alle må være myndige, fast bosatt i Norge,…”
2): …”og ha hatt gyldig medlemskap i NTF i minst 6 måneder.” 1.a) Styret skal bestå av minst 3 medlemmer – 1 stemme
1.b) Bestemmelsen om antall medlemmer fjernes. Det blir tatt opp i styreforum senere nøyaktig hva som skal stå i vedtektene i forhold til dette punktet. – 1 stemme
1.c) Bestemmelsen skal bestå – 5 stemmer

2.a) Hatt gyldig medlemskap i NTF i minst 6 måneder, eller vist stort engasjement for videre drift av NTF – 1 stemme

2.b) Bestemmelsen om antall tid som medlem i NTF strykes. Vedtas at personlig engasjement vektlegges. – 6 stemmer 2.c) Bestemmelsen skal bestå

3.1.4.) Sak: Antall vara er ikke bestemt i vedtektene, bør dette presiseres? a) Det inntas i vedtektene at antall vara skal bestå av så mange personer som det virker forsvarlig ut fra dagens situasjon. – 6 stemmer
b) Antall vara begrenses til 3 personer – 1 stemme
c) Ingen endringer gjøres i vedtektene vedrørende antall vara.

3.1.5.) Sak: Enkelte verv kan og mulig bør sammenslås i tider hvor det er færre engasjerte. Hva skal man gjøre i disse tilfeller? a) Styret ser på oppgavene og bestemmer sammenslåing av verv seg i mellom ved vedtatt styre for gjeldende år. – 6 stemmer
b1) Sekretær og Nestleder sammenslås, dersom ingen stiller til disse spesifiserte vervene innen 2 uker før årsmøtet. (FOR/IMOT)
b2) Redaktør endres til å hete Styremedlem 3
alternativt: “…dersom ingen stiller til dette spesifiserte vervet innen 2 uker før årsmøtet” (FOR/IMOT)

3.2.) Nettbutikken

sak: Nettbutikken er en stor og tyngende jobb, og som frivillig kan det synes som en stor bør å ha denne oppgaven. Det forventes også at vedkommende som sitter med oppgaven har god plass, da det krever oppbevaring av en rekke varer. Slik oppbevaring synes urimelig å være gratis for foreningen. I dag deler nettbutikkansvarlig resten av styret sine goder med rimeligere RM1.

a) Nettbutikken tildeles en sum for leie av lager; 500 kr pr mnd – 7 stemmer
b) Nettbutikken får ingen ytterlige goder enn resten av styret.

3.3.) Nødhjelp for rotter

Sak: Kan NTF opprette et eget hjelpefond, der penger tildeles rotter i vanskeligstilte situasjoner?
a) Ja. Hjelpefond opprettes. Styret utformer regler for fondet innen første halvår 2019. – 6 stemmer (Begrenses som et forsøk i 2019. Undersøker tilfeller som kunne være kandidater for støtte første kvartal, setter opp regler andre kvartal).
b) Nei. Et slik fond opprettes ikke. – 1 stemme

4) Valg.
Verv og hvilke kandidater som stiller: • Leder (2 år) : Marit C. Kvitberg – 5 stemmer
 • Nestleder (1 år)
 • Kasserer (2 år): Katrine H. Rønningen – 5 stemmer
 • Redaktør (1 år – fortsettelse av 2 årig verv): Iwona Osuch – 6 stemmer
 • Sekretær (1 år): Ann Mari S. Selje 6 – stemmer
 • Styremedlem m/nettbutikk (1 år): Kristin Bruton – 6 stemmer
 • Styremedlem 2 (1 år): Elin Anette Skår Løkken – 5 stemmer Ingerid Øksnevad – 1 stemme
 • Vara (1 år): Amalie Fevang
  Kristina Kirkholt Aasmundsen
  Astrid C. Joensen
  Ingerid Øksnevad
  Alle vara stemmes inn ut fra vedtektenes nye regler.

5) Eventuelt

5.1.) I 2023 har NTF 20 årsjubileum. Burde man startet å se etter sponsorer? Tanker om feiring?

 • Synes dette er for langt frem i tid. Styret kan være endret og ting vil være vanskelig å følge opp.

5.2.) Har det blitt gjort noe nytt med helsefondet? Er det nye alternativer til bruk?

 • Nei. Ingen forslag.

5.3.) I 2019 blir det stand på “Dyr for Alle”. Har vi noen videre tanker om dette?

 • Flere bur må settes opp på stand. Vi må ha flere dyr å bytte på, da det er mye inntrykk og slitsomt. Det går an å komme med regler for hvordan rottene skal håndteres av besøkende (f.eks. ikke løfte, men kan gi mat). Må ha et pausebur. Vurdere innhenging. T-skjorter til de som står på stand. Kjøpe nytt banner før dette, hvor det kommer frem mer info med rotter. Vurdere prosjektor med video om rotter. Vise hvordan rottene har det hjemme osv. Dette kan man ha konkurranse på. Muligheter for å kjøre quiz på stand. Foreningen sponser mat og drikke til de frivillige på stand. Må ha mer fokus på bilder og dekorering av stand.

5.4.) Forumet er modent for en oppgradering. Skal webansvarlig gis frie tøyler til slik oppgradering, og er den ønskelig? Vil den bedre aktiviteten, eller gjøre forumet mer lesevennlig? Oppsett likt “den store kaninboka” har vært oppe til forslag før.

 • Merethe ønsker å oppgradere hele websiden, slik at mer av informasjonen i forumet er lettere tilgjengelig på selve nettsiden. Merethe skal gis frie tøyler til oppgradering. Vi håper at dette kan gjøre informasjonen bedre tilgjengelig og mer lettlest.

5.5.) Egen vipps til nettbutikken? Gebyr må evt legges til prisene.

 • Gebyr øker også omsetningen, som må tas med i beregningen mtp å passe på å ikke gå over momsplikten. Vi forsøker å ikke sette ekstra gebyr på prisene i første kvartal. Ser hvordan dette fungerer. Egen vipps vedtas.

Møtet er opphevet 15.30