Årsmøtet 2007

Referat fra årsmøte NTF, 11. januar 2007

 

Tilstede: Tonje Karlsmoen, Anita Sjølie, Maja Dineh Sørheim, Annette Nordheim,
Julianne Schönen, Johanna Podhorny, Heidi Sjursen og Maria Horsfjord.

 

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Tonje Karlsmoen ble valgt til møteleder/ordstyrer og Maria Horsfjord ble valgt til referent.

 

2) Referat fra styret

   A) Styret ga en oppsumering av styrets arbeid i 2006:

Våren 2006 opplevde vi det første utbruddet av SDA i Norge og styret arbeidet mye med å begrense omfanget av utbruddet gjennom bl.a. full åpenhet og nøye informasjon på forumet, utarbeiding av informasjonfolder som ble distribuert til dyrebutikker og veterinærer ved hjelp av medlemmene, og kontakt med Mattilsynet, aktuell importør og aktuell butikk.

Styret har arbeidet med å få på plass rutiner, bl.a. for nettbutikk, GNAG og medlemskap. Formålet er at NTFs arbeid ikke skal være avhengig av enkeltpersoners oversikt, men at alle i styret skal kjenne til de forskjellige rutinene.

I mars ble medlemmenes oppslagstavle og billedgalleriet stengt for ikke-medlemmer.

I juni trakk leder Henrik seg, og Heidi overtok som fungerende leder frem til ordinært årsmøte.

Varamedlem Camilla Øian ble tatt opp som ordinær styremedlem grunnet frafall fra styret.

I september ble Rottefesten gjennomført med stor suksess. Det ble gjennomført mini-utstilling inkludert i festen, med kategoriene triks, senior og race.

Rottekalenderen ble som alltid trykket i desember og solgt med et lite overskudd til foreningen.

   B) Regnskapet ble gjennomgått.

Siden det var noe uklarhet rundt regnskapet, og kasserer ikke var tilstede for oppklaring, ble det vedtatt at regnskapet ikke kunne godkjennes på årsmøtet. Budsjettet for 2007 ble godkjent med følgende kommentar: Helsefondet bør ikke ha som mål å gå i 0,- hvert år, men heller opparbeide seg en liten kapital. Nettbutikken kan også med fordel ha et lite overskudd som buffer, selv om den ikke skal være en inntekskilde for NTF.

 

3) Saker

   Det var èn inkommen sak:

Styret foreslo å gi dispensasjon fra 18-års regelen for å sitte i styret for Julianne Schönen. Forslaget ble godkjent.

 

4) Valg

Det ble bestemt at i år, som i fjor, skal de som stilte til valg, men ikke ble valgt inn i styret, spørres om å være vararepresentanter. Det var innkommet 3 gyldige forhåndsstemmer.

Det stilte kun èn kandidat til vervene leder (Tonje Karlsmoen), nestleder (Julianne Schönen), sekretær(Camilla Øian), webmaster (Øystein Lintoft) og redaktør (Maria Horsfjord), og disse ble valgt inn ved akklamasjon. Rikke Bergersen ble valgt til styremedlem med 9 stemmer. Siv-Anita Leinum og Erica Malene Haukedal stilte til valg og blir bedt om å være vararepresentanter.

 

5) Eventuelt

Flere saker ble tatt opp til debatt uten at det ble bestemt endring av praksis, bl.a. om medlemmenes oppslagstavle og bildegalleriet fortsatt skal være forbeholdet medlemmer (ja), om det er greit at det postes salgsannonser på forumet der alle henvendelser og spørsmål bes tatt på mail (uheldig, men lite å gjøre med) og om NTF kan arrangere utstilling oftere (ja, men mye jobb å arrangere, ”noen” må ta på seg arbeidet). Det ble tatt opp at det var uheldig at NTF ikke stilte på Barnas Kulturfestival i fjor, og det nye styret ble oppfordret til å ta tak i saken slik at vi kommer med på årets festival som arrangeres i august. Det var også spørsmål om NTF vil være med på Dyrenes dag på Ås Lanbrukshøgskole, og det er vi i utgangspunktet positive til.

 

Ref: Maria Horsfjord