Årsmøtet 2014

Referat for Norsk Tamrotteforening

Dato: 08.02.2014
Sted: Hos leder, Marlen Wollf, Bergen
Møteleder: Marlen Wolf (leder)
Referent: Veronika M. Johansen (nestleder)
Antall personer fra styret: 2
Antall personer på møtet totalt: 8

Det første som tas opp er godkjenning av dagsorden og valg av referent, ordstyrer, tellekorps.
Godkjenning av dagsorden: Leder går igjennom hva som skal gjennomgås på møtet.
Referent: Veronika M. Johansen melder seg som referent.
Ordstyrer: Marlen Wolf leder ordet.
Tellekorps: Veronika teller stemmer på møtet, Cathrine Sandli teller forhåndsstemmene.
Gjennomgang av året 2013:
Styret i NTF har jobbet med flere saker gjennom året og har støtt på flere utfordringer.
Gnag: Stadig forsinkelser av Gnag. Den første utgaven var sen, og når den først kom ut var den mangelfull. Til tross for at styret har jobbet med å få samlet inn det som skal være med i Gnag, har redaktør ikke satt dette sammen og derfor heller ikke sendt det inn til trykkeriet.

Det har vært litt problemer i forbindelse med nettbutikken. Nettbutikkansvarlig trakk seg pga egen helse og det har vært vanskelig å få andre til å ta over. Dette har resultert i at nettbutikken har vært nede i alt for lang tid. Heldigvis fikk vi hentet noen sekker fra leverandør, og solgt i forbindelse med Rottefesten på Østlandet i november.

Da nytt styre skulle ta over, var det problemer i forbindelse med banktilgang etter tidligere kasserer. Det var mye fram og tilbake i banken, så tok lang tid før tilgangen ble innvilget. Vi fikk ordnet med eget bankkort til nettbutikkansvarlig for å lette hennes arbeid.

Styret har vært med på å utforme de nye informasjonsheftene fra Mattilsynet. Det har vært en del uenigheter med tanke på innholdet, men vi har fått gjennomslag for noen endringer som for eksempel fraråding av bruk av rottehjul og strø laget av bartrær.

Det har blitt arrangert 2 Rottetreff i 2013 (en på Vestlandet og en på Østlandet). Var litt lite oppmøte på treffet i Bergen, men fikk likevel noen nye medlemmer. Treffet på Østlandet hadde godt oppmøte og gikk med fint i overskudd.

Matmor på forumet har sammen med veterinærer utformet en artikkel om ulike midler mot infeksjon (hvilke infeksjoner, type antibiotika, doseringer osv.). Denne er et godt hjelpemiddel som kan tas med når rottene skal til veterinæren. Dette er lagt ut på NTF sitt forum under ”sykdom og helse”.

Webmaster, sammen med innspill fra styret, jobber med utforming av en ny hjemmeside for NTF. Forhåpentligvis vil dette gjøre siden mer brukervennlig. Styret har også jobbet litt for å få forbedret variantsiden, men da de som er flinkest på ulike varianter har vært inaktive, tar dette tid.

I 2013 er første året med visittkort og medlemskort. Dette er blitt tatt godt i mot, og vi ønsker å fortsette med dette.

Det har blitt utført en markedsundersøkelse for å finne litt ut av hvordan folk har funnet NTF. Ut i fra de svarene som er kommet, har flertallet funnet NTF via søkemotor (for eksempel google). Styret ønsker å fortsette å spre informasjon til så mange som mulig og håper å kunne nå ut til flere.

Styret har blitt flinkere å gi informasjon fra ”styre-profilen” og ikke fra privat-profilene. Dette ønsker styret og fortsette med for lettere å kunne skille mellom hva som er informasjon fra styret og hva som er personlige meninger.

Sak 1: Skrivetilgang til rottekullforumet.
Slik det er nå:
Salgstråd: Skjema fylles ut med informasjon om foreldrene til det aktuelle kullet. Annonsen oppdateres med informasjon om ledige unger i kullet til salgs. Alt av kommunikasjon vedrørende salg osv skal foregå privat på enten mail eller pm (privat melding på forumet). Kun annonsør og moderator har lov å skrive. Moderator låser alle emnene slik at all videre informasjon går gjennom moderator.
Kommende kull: Planlegging med tanke på sammensetting før kull annonseres her. Skjema fylles ut med informasjon om de aktuelle rottene. Kun annonsør og moderator har lov å skrive her. Moderator låser alle emnene slik at all videre informasjon går gjennom moderator.
Fødte kull: Her skrives oppdateringer om alle fødte kull. Her legges oppdateringer og bilder av de ulike i kullet fra de er født til de går bort. Alle har skrivetilgang til denne delen.
Til votering:
a) Tilgangene holdes slik de er nå: “Salgstråd” og “kommende kull” kan kun skrives på av annonsør/ moderator og “Fødte kull” kan skrives på av alle.
b) Ny! Åpne tilgangene slik at alle kan kommentere på alle tre forum.
c) Ny! Åpne for skrivetilgang på “Salgstråd” og “Kommende kull”
d) Ny! Åpne for skrivetilgang på “salgstråd” og “Fødte kull”
e) Ny! Åpne for skrivetilgang på ” Kommende kull” og Fødte kull”

Diskusjoner:
Det blir informert kort om årsaken til at forumene ble stengt: Intriger mellom oppdrettere i en periode der det var mange oppdrettere og færre kunder, noe som resulterte i konkurranse om kjøperne. For å ikke kunne sette hverandre i ett dårlig lys og ”ødelegge” for hverandre, ble forumene stengt.
Resultat av votering:
a) 4 stemmer b) 4 stemmer c) 4 stemmer
d) 3 stemmer e) 0 stemmer

For å få avgjort dette, bruker leder sin doble stemme og alternativ C blir da vedtatt med 5 stemmer.

Sak 2: Medlemskontingent
Slik det er i dag ligger medlemskontingenten på 100 kr for medlemskap i NTF for ett år. Det foreslås at medlemskontingenten settes opp fra 100 kr til 150 kr med virkning fra og med 01.01.2015.
Bakgrunnen for dette er økte utgifter. Medlemskontingenten har vært den samme de siste 10 årene til tross for økte utgifter.
Til votering:
a) NTF skal forstette med samme kontingent som tidligere, altså 100 kr for 1 års medlemsskap.
b) NTF skal fra 1. januar 2015 øke kontigenten fra 100 kr til 150 kr, hvorav 120 kr går til drifting av NTF og 30 kr går til helsefondet.
c) NTF skal fra 1. januar 2015 øke kontigneten fra 100 kr til 150 kr, hvorav overskuddet går til videreutvikling av NTF slik at man kan få større medlemsfordeler i framtiden. Dette kan for eksempel være større rottetreff eller flere tilbud i nettbutikken.
Resultat av votering:
a) 0 stemmer b) 8 stemmer c) 7 stemmer
Alternativ B blir vedtatt med flest stemmer.

Sak 3: Helsefondet
NTF sitt helsefond består i dag av 3 medlemmer + styret. Det er kommet inn et ønske om at helsefondet bør bli mer synlige i sitt arbeid og at det blir flere engasjerte rotte sjeler i gruppen enn det er pr dags dato.
Til votering:
a) Antall personer i helsefondet økes med 3-personer hvor medlemmene velger ved valg.
b) De som nå sitter i helsefondet byttes ut med 3 nye personer valgt av medlemmene.
c) De som sitter i helsefondet nå, velger 3 personer som de ønsker å samarbeide med saker som angår helsefondet.
d) At ting forblir som de er i dag.

Resultat av votering:
a) 3 stemmer b) 5 stemmer c) 6 stemmer d) 0 stemmer
Alternativ C blir vedtatt med flest stemmer.

Sak 4: Valg
Nestleder: Veronika Moen Johansen (WillyWonka)
Resultat: 14 stemmer

Styremedlem: Sandra Isaksen (Sandra Travolta), Tora E. Kvaale (Tora)
Resultat: Sandra fikk 14 stemmer mot Tora som fikk 0 stemmer.

Styremedlem m/nettbutikk: Marit Fosen (Marit Fosen)
Resultat: 14 stemmer

Vara styremedlem: Christina Cecilie Nysted (Chrizzie)
Resultat: 14 stemmer

Redaktør: Kesia Madeleine Wik (Kesia Madeleine)
Resultat: 14 stemmer

Sekretær: Hilde Marie Grønås (Tullerusk,) Iwona Osuch (iwonamo)
Resultat: Hilde ble stemt inn med 8 stemmer mot Iwona sine 6 stemmer.

Webmaster: Mari Lægreid (Renya)
Resultat: 14 stemmer

Verv som ikke tilhører styret:
Valgkomite (2 stk): Tonje Lenore Reitan og Camilla Kringen (Milla)
Resultat: Begge stemmes inn. Tonje fikk 14 stemmer og Camilla fikk 13 stemmer.

Viseredaktør: Tora E. Kvaale (Tora) og Trine Woldseth(Trine og gjengen)
Resultat: Trine stemmes inn med 12 stemmer mot Tora sine 2 stemmer.

Eventuelt
1.NTF har arrangert rottetreff 1-2 ganger i året i flere år. På samtlige treff har det vist seg og være personer som har tatt med rotter med midd. Dette resulterer i at de fleste som deltar på slike treff, må behandle dyrene for midd/lus etterpå. Er det noe spesielt som kan prøves for å unngå dette?
Det blir foreslått at styret kan sende ut (i forkant av treffene), stikkord om hva som er symptomene, hvordan sjekke dyrene og samtidig gi en anmodning om at alle sjekker dyrene grundig før de tas med på treff. Det kommer også fram ett forslag om en kontrollør som sjekker dyrene i døren før de kommer inn på selve treffet.
2.Det har det siste året vært rolig inne på NTF sitt forum og mange brukerprofiler er innaktive. Hva kan gjøres?
Forslag til å øke aktiviteten på forumet er blant annet og bruke NTF sin facebookside mer flittig. At det blir lagt ut noe informasjon som kommer fram på forumet på facebook.
Det diskuteres også om hvorvidt moderatorene moderer for mye/for lite, og om dette kan ha noe å si for aktiviteten. Moderatorene jobber med å finne en gylden middelvei med tanke på akkurat dette problemet. Blir en tråd moderert for tidlig, stopper all diskusjon, og blir tråden moderert for sent, kan det hende en mister medlemmer. Samtidig så trenger vi flere aktive moderatorer. Flere av de som er moderatorer nå er ikke veldig aktive på forumet. Det kommer inn ett forslag om at moderatorene er inne en gang pr mnd. og legger en melding om at de fortsatt er inne på forumet. En form for meldekultur som viser at vedkommende faktisk er inne på forumet med jevne mellomrom.
3.Hva kan gjøres for å rekruttere nye medlemmer til NTF?
Arrangere rottenes dag. En dag med ”stand” i dyrebutikk der en viser fram hvilket for og annet utstyr i dyrebutikk som er egnet på rotter, gi informasjon om rottehelse å være behjelpelig med å svare på spørsmål.
Kurs: Arrangere kurs i for eksempel avl/genetikk, sykdommer, dyrespråk m.m.

Gjennomgang av regnskapet for 2013 og forslag til budsjett for 2014. Kasserer Cathrine Sandli informerer pr. telefon om tallene fra året som har vært. I korte trekk har det vært en nedgang på nettbutikken. Dette har en naturlig sammenheng med at nettbutikken har vært nede over lengre tid. Det har også vært en nedgang i medlemsmassen, noe styret ønsker å jobbe videre med. Helsefondet har i 2013 også gått med underskudd da fondet har støttet flere saker, noe som betyr større utgifter ut i forhold til det som er kommet inn. Andre generelle utgifter har økt (porto, for, trykking av gnag, produksjon av kalendere osv). Rottefestene som har blitt arrangert har hatt ett lite overskudd, og overskuddet er ført over til Helsefondet.
Fullstendig oversikt over regnskap og budsjett ligger som vedlegg til dette referatet..
Regnskapet for 2013 og forslag til budsjett for 2014 ble godkjent på Årsmøtet.
Alle sakene tas med inn i nytt styret og jobbes videre med i 2014.

Regnskap