Referat til årsmøtet 2017

Referat fra Årsmøte 2017.

Årsmøte Norsk Tamrotteforening 2017
Dato: 18.02.2017 kl.: 12:00
Sted: Camilla Kuhn (Redaktør).

7 personer til stede.
Referent: Marit Kvitberg
Tellekorps: Ingerid Øksnevad og Camilla Kuhn

Nina Sandberg og Camilla Kuhn signerer referatet.
Møtet startet kl. 12.15.

2) Referat fra styret.
a) Oppsummering av styrets arbeid i 2016

Det ble i 2016 tatt opp mange saker i styret, men ikke alle har blitt jobbet videre med eller kommet med noen konkret konklusjon. Dette kan gjøres bedre i 2017.

Nettbutikken ble utvidet i 2016. Norsk Tamrotteforening (NTF) gikk fra å selge kun fôr til også selge bur og utstyr. Det ble i 2016 solgt 14 bur hvilket er veldig positivt. Vi ser at personer har blitt flinkere til å henvise til NTF og vise til konkrete tråder i forumet ved spørsmål som blir stilt på andre fora. Dette er positivt.

Vi ser en større økning i antall medlemmer fra inngangen av 2016 til inngangen av 2017. Det synes å generelt sett ha vært en positiv vekst av antall medlemmer i 2016. I 2017 ble det sendt ut en e-post for å minne medlemmene på at de må fornye sitt medlemskap. Dette er noe styret skal gjenta i 2018 da det synes å gi økt respons. Det er solgt flere kalendere i 2016 enn 2015, og det er derfor mindre kalendere på lager pr februar 2017 enn hva det var i 2016.

I 2016 ble det gjennomført flere arrangementer:

– Rottetreffet hos Ingerid Øksnevad i Ytre Enebakk (Østlandet) var veldig vellykket med godt salg og godt oppmøte. Det er tidligere vedtatt at det skal holdes et rottetreff på Østlandet og ett på Vestlandet pr år. Kommer tilbake til saken under punkt 5.

– Symøte ble holdt hos Marit Kvitberg (nettbutikkansvarlig) i Hønefoss. Det var et hyggelig treff og bør gjentas. Diskuterte muligheten til å leie små, rimelige lokaler som ligger sentralt til dette formålet.

– Dyrenes Dag i Sarpsborg arrangert av SPCA. Vellykket. Fikk vist frem rottene og snakket om rottehold og NTF sitt arbeid. Gnag har kommet ut med 4 utgaver og overholdt alle frister.

b) Gjennomgang av regnskapet
Kommentarer:
– Det er en merkbar økning i nettbutikken. Budsjettet for 2017 øker derfor noe her.
– Det er et mindre negativt avvik i budsjettet på produsering av Gnag.
– Det har vært større bankutgifter enn beregnet.
Dette kommer av løsningen som ble valgt for refusjon av porto til nettbutikken og at det er gjennomført flere betalinger til leverandører av varer i utlandet. Det bør bli utdelt egen tilgang til nettbank og bankkort til nettbutikkansvarlig.
– Helsefondet har kun positiv vekst. Det var ingen uttak i 2016. Det er usikkert om medlemmene er klar over at helsefondet finnes. Det bør fremkomme på forumet med klare retningslinjer til hvilke saker det kan søkes om støtte til.

3) Innkomne saker.
3.1) Gnag.
Sak: Hva skal skje med Gnag videre?

3.1-a) NTF fortsetter med å produsere Gnag som tidligere,
2 stemmer for, 9 mot.

3.1-b) NTF legger ned Gnag i papirform fra januar 2018, men fortsetter med bladet elektronisk (altså pr mail) for å spare på utgiftene.
3 stemmer for 6, mot

“3.1-c) NTF legger ned hele Gnag fra januar 2018, men skal fortsette med å videreutvikle ett informasjonsarkiv slik at all informasjon ang rotter/rottehold/rottehelse blir samlet på ett sted og blir tilgjengelig for alle. Det vil da bli redaktøren og viseredaktøren sin oppgave å være hovedpådriver for dette.”
8 stemmer for, 3 mot”

Alternativ 3.1-c) er vedtatt. Gnag legges ned fra og med 31.12.2017.

3.2) Videreutvikling av NTF oppdrett.
Sak: Kan NTF heve standarden hos NTF oppdrettere og gjøre linjene mer oversiktlige?

3.2-a) Nei, NTF burde/kan ikke ta stilling til det oppdrettere foretar seg. 0 stemmer for, 10 mot

3.2-b) NTF lager ett eget oppdrett-verv om har ansvar for å veilede og gi opplæring til nye oppdrettere og passer på at informasjon om NTF-kull blir registrert på ratalog.se. Personen i dette vervet vil ha tilgang til avlsforumet. 3 stemmer for, 7 mot

3.2-c) NTF-styret skal utbedre en liste med krav som alle oppdrettere som ønsker å stå på NTFs oppdretterliste må følge, deriblant at oppdrettsrotter og deres kull blir registrert på ratalog.se.
10 stemmer for, 0 mot

Alternativ 3.2-c) er vedtatt med forbehold om å fjerne vilkåret om at registreringer skal skje på ratalog.se fra punktet.

4) Valg.

Leder (2 år) : Veronika M. Johansen. Gjenvalgt med 10 stemmer for.
Nestleder (1 år): Marit C. Kvitberg. Valgt med 10 stemmer for.
Kasserer (2 år): Ingerid Øksnevad Valgt med 10 stemmer for.
Sekretær (1år): Ann Mari Selje stilte mot Jill Eide i dette vervet. Ann Mari Selje ble valgt med 5 stemmer for, Jill Eide fikk 4 stemmer for.
Styremedlem (1 år): Iwona Osuch. 10 stemmer for.
Styremedlem m/nettbutikk (1 år): Kristin Bruton. 10 stemmer for.
Varamedlem (1 år): Nina Sandberg. 10 stemmer for.

Jill Eide fikk tilbud om å ta viseredaktørvervet som ingen kandidater hadde stilt til. Dette godtok hun.

5) Andre saker

– Forslaget om opprettelse av “rottehjelpen” ble diskutert. Det virker lite gjennomførbart og NTF har ikke kapasitet til dette pr dags dato. Dette må eventuelt være et forslag som kan stemmes over i 2018 med konkrete alternativer til gjennomføring.

– Informasjon fra veterinær ang. behandling av rotter i form av et dokument ble diskutert. Det synes ikke å være riktig å pålegge veterinærene å legge sitt navn på et slikt dokument, og mange er heller ikke villige til å gjøre det. Det kan heller legges ut en liste om anbefalte veterinærer med god kompetanse på rotter på forumet. Styret skal utarbeide dette samt bli flinkere til å henvise til helsekartoteket som allerede eksisterer. De oppmøtte er enige om at personer må rådes til å ta kontakt med den dyrlegen de allerede har vært i kontakt med ved visse tilfeller som krever medisinering.

– Rottetreff. I 2017 skal styret prøve å gjennomføre to rottetreff hvor ett holdes på Vestlandet og et på Østlandet slik som det er vedtatt. Rottetreff på Vestlandet har vært vanskelig å gjennomføre da det er få fra styret som er bosatt på denne kanten av landet. Det ble diskutert hvorvidt det bør gjennomføres en undersøkelse for å se hvor på Vestlandet rotteeiere flest befinner seg. Dette vil gjøre det lettere å gjennomføre et rottetreff ved å engasjere medlemmer til å bidra. Det må aktivt legges opp til at medlemmene som befinner seg på Vestlandet kan bidra.

– Oslo PetShow 2017. NTF skal stille på dette. Det må være flere medlemmer som bidrar med flere rotter slik at dyrevelferden kommer først. Rottene trenger flere hvilepauser enn de fikk på Oslo PetShow 2015. Det må være fokus på mer av informasjon og fôrprøver som utdeles. Gjerne andre varer i tillegg. Plasseringen må diskuteres og være viktig. Rottene trenger ro og slippe trekk. I 2017 ønsker vi å få opp en bildekavalkade på projektor som gir en mer levende og attraktiv bakgrunn.

– Dekking av utgifter ved reise: Om NTF har muligheten til å hjelpe med utgifter ved reiser til ulike aktiviteter styret skal delta i. Ble konkludert med at dette bør kunne søkes om til styret.

– Gnag er besluttet nedlagt fra 2018. Det skal derfor heller sette fokus på velkomstgaver i form av et velkomstbrev, hengekøye og smaksprøve på fôr. Pakkens størrelse avhenger av portosatsene. Dette trer i kraft 1.1.2018.

Møtet opphevet kl 14.50