Årsmøtet 2008

Referat fra årsmøte NTF, 15. januar 2008

 

Tilstede: Tonje Karlsmoen, Maria Horsfjord, Johanna Podhorny, Øystein Lintoft og Randi Søyseth.

 

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Maria Horsfjord ble valgt til møteleder/ordstyrer og Randi Søyseth ble valgt til referent.

 

2) Referat fra styret

   A) Styret ga en oppsumering av styrets arbeid i 2007:

Varamedlem Siv-Anita Leinum ble tatt opp som ordinær styremedlem i august grunnet frafall fra styret Som en prøveordning ble Medlemmenes oppslagstavle åpnet for ”off-topic”-snakk i september. Rottefest 07 med rotteleker ble arrangert i oktober. Konkurransene som fikk påmeldte var hinderbane og ”spis opp”. Det var loddsalg med fristende gevinstbord og kakesalg. Det ble arrangert en kinotur for alle interesserte i forbindelse med ”Rottatouille” i oktober.

   B) Regnskapet ble gjennomgått.

Regnskap for 2007 ble godkjent med følgende kommentar: Utgiftene som gikk med på å produsere JuleGNAG er ikke med i regnskapet. Rottefesten 2007 kostet hele 204 kr. Budsjettet for 2008 ble godkjent med følgende kommentar: Nettbutikken er sårbar for uforutsette utgifter og det nye styret må vurdere å heve prisene.

 

3) Saker

   Det var tre inkomne saker:

A. Det er foreslått at NTF skal donere RM1 Og evt. Beekay bedding til organisasjoner som driver med omplassering/fosterhjem for rotter. Årsmøtet syntes at dette høres ut som en god idé, men at det nye styret må jobbe videre med dette og finne ut på hvilken måte dette kan gjøres.

B. Følgende tillegg til Avlsveiledningen er foreslått av styret. ”NTF anbefaler at importerte rotter fra kommersielle oppdrett ikke blir brukt i avl. Vi har erfart et økende problem med dårlig gemytt og helse hos disse dyrene. Vi anser også at disse rottene ikke er produsert for videre avl.

Trykker du på “Hvorfor-knappen”, så kan du lese: NTF har sett gjentatte problemer med sykdom hos rotter som er masseprodusert i utlandet for salg via dyrebutikker i Norge. Blant de kan det nevnes SDA-virus og blødersykdom som konkrete eksempler. I det siste har det også vært tilfeller av urovekkende gemytt som ikke bør føres videre.” Årsmøtet syntes at en ikke behøver et helt nytt avsnitt, men at en kan legge ved elementer om at hvis en skal bruke ukjent blod så er det ikke anbefalt å bruke fra kommersielt storoppdrett. Dette ved avsnittet som begynner ” Det er ønskelig at rottenes forfedre er kjent”. Under ”Hvorfor” knappen står det : ”iblant er det kanskje også nødvendig å ta inn noen dyr fra dyrebutikk”. Her kan presiseringen stå. Årsmøtet synes også at det burde bli lagt til en innledning der en presiserer enda klarere at Avlsveiledningen kun er en veiledning.

C. Det er kommet inn forslag om at Medlemmenes oppslagstavle på forumet skal åpnes for ”off-topic”-prat, dvs. temaer som ikke er rotterelatert. Medlemmenes oppslagstavle har vært åpnet for ”off-topic”-snakkm som en prøveordning siden september. Dette har fungert godt og forslaget ble derfor enstemmig godkjent og vedtatt av årsmøtet.

 

4) Valg

Det ble bestemt at i år, som i fjor, skal de som stilte til valg, men ikke ble valgt inn i styret, spørres om å være vararepresentanter. Det var innkommet 4 gyldige forhåndsstemmer. Det stilte kun èn kandidat til vervene leder (Camilla Øian), nestleder (Julianne Schönen) og kasserer (Ingrid M. Wold Hesjedal), og disse ble valgt inn ved akklamasjon. Randi Søyseth ble valgt til sekretær. Johanna Podhorny og Maja Dineh Sørheim ble styremedlemmer. Ida Elise Klavenæs og Siv-Anita Leinum stilte til valg og blir dermed bedt om å være vararepresentanter.

 

5) Eventuelt

A.Kullforum

Det kom et forslag om å opprette et eget forum for kull. Dette blir et forum der en skal lage én tråd for ett kull. Her kan en følge kullet fra planlegging til fødsel og til de er salgsklare. Her blir det lov til å legge ut bilder, snakke om at en gleder seg osv. Eventuelle rene salgsannonser skal fortsatt ligge under ”kjøp og salg/omplassering”. Årsmøtet syntes dette var fornuftig og forslaget ble derfor enstemmig godkjent og vedtatt av årsmøtet.

Følgende saker ble tatt opp til diskusjon uten at det ble gjort vedtak:

B. Media

NTF kunne blitt mye flinkere til å ha kontakt med media. I media så kan foreningen bli bedre kjent og en kan spre informasjon om rottehold. Det var diskusjoner rundt bruk av pressemeldinger, annonser i relevante blader osv.

C. Ha moderatorer som ikke er med i styret.

Da det ofte kan være andre som er mye på forumet enn de som er i styret så ble det snakk om det var mulig å spørre noen av disse om de ville være moderatorer på NTF sitt forum. Det ble fastslått at det ikke er bestemt at moderatorene må sitte i styret.

D. Rutine på å melde dyrebutikker til Mattilsynet.

Det ble tatt opp at NTF ikke har rutiner på å hjelpe de som forteller om klandreverdige forhold i forskjellige dyrebutikker. Det ble foreslått å lage en mal med en ”bekymringsmelding” som NTF kan sende til mattilsynet med beskjed om dyrebutikker som ikke behandler rottene bra.

E. Åpne medlemmenes oppslagstavle for alle.

Det ble nok en gang snakket om å åpne medlemmenes oppslags tavle for alle som er medlemmer på forumet og ikke bare for NTFs medlemmer. Årsmøtet var positivt til dette, men bestemte at det nye styret får jobbe videre med dette spørsmålet når det var så få oppmøtte til årsmøtet.

F. Aktiviteter

Det ble snakket om forskjellige strategier for å få flere engasjerte og for å få i gang flere aktiviteter. Forskjellige aktivitetskomiteer som består av én fra styret og medlemmer som er interessert ble nevnt.

 

Ref: Randi Søyseth