Vedtekter

 

 

Vedtekter for Norsk Tamrotteforening

Vedtatt 2003, sist oppdatert 2021

 

 

§ 1 NAVN, OPPGAVER, FORM

 1. Foreningens navn er Norsk Tamrotteforening, forkortes til NTF.
 2. Foreningens oppgaver er å fungere som samlingspunkt for eiere av tamrotter, informere allmennheten om alle aspekter ved hold av rotter som kjæledyr, gi råd om stell av rotter, fremme et godt og fornuftig avlsarbeid blant oppdrettere av rotter.
 3. Foreningen fungerer etter kalenderåret, den er upolitisk, demokratisk og ikke religiøs.
 4. Foreningen er selveiende, ingen enkeltperson kan disponere foreningens eventuelle formue eller overskudd, og ingen enkeltperson kan stilles ansvarlig for eventuell gjeld eller heftelse.

§ 2 MEDLEMSKAP

 1. Medlemskap i NTF er åpent for alle som ønsker å støtte denne foreningens oppgaver ifølge vedtektene. Medlemskap gjelder for ett kalenderår, og oppnås ved å innbetale medlemsavgift, eller utnevnes til æresmedlem. Medlemmer som ikke har innbetalt medlemsavgift innen utgangen av juni hvert år, strykes fra medlemsregisteret. Ved utmelding av foreningen tilbakebetales ikke medlemsavgift.
 2. Et medlem som aktivt motarbeider NTF og vedtektene, kan ekskluderes av styret ved avstemning med minst 3/4 (tre fjerdedels) flertall.

§ 3 ANG. VEDTEKTER

 1. Vedtekter vedtas av årsmøtet.
 2. Forslag til endringer må tas opp på årsmøtet.
 3. Endringer må stemmes over, og ha minst simpelt flertall for å vedtas.

§ 4 ÅRSMØTET

 1. Årsmøtet er NTFs høyeste besluttende organ.
 2. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år, så sant det er mulig. Dersom årsmøte ikke avholdes skal medlemmene ha skriftlig begrunnelse om dette fra styret.
 3. Medlemmene kan når som helst fremsette krav om ekstraordinært årsmøte, ved å levere skriftlig begrunnelse til styret. Kravet må stilles av minst 30% av medlemsmassen.
 4. Ved ordinære årsmøter må følgende saker behandles: valg av leder og kasserer (annethvert år)– valg av webmaster, nestleder og some (annethvert år, men ikke samme år som valg av leder og kasserer) og evt. styremedlemmer (hvert år).
 5. Ved færre engasjerte ser styret på oppgavene og bestemmer sammenslåing av verv seg imellom ved vedtatt styre for gjeldende år.
 6. Møteprotokoll føres fra årsmøtet av årsmøtets valgte person.
 7. Innkalling til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte skjer med senest 1 måneds varsel pr. NTFs forum.
 8. Saker som skal stemmes over på årsmøtet må være fremmet minimum 21 dager før møtet. Sakslisten legges ut på NTFs forum minimum 14 dager før møtet. Det er anledning til å forhåndsstemme per e-post eller brev til styret. Stemmen må være mottatt to dager før møtet.

§ 5 STYRET

 1. Styret er foreningens iverksettende organ, og er ansvarlig for å avholde årsmøtet.
 2. Styrets oppgaver er å jobbe med og for foreningens oppgaver, iverksette vedtatte beslutninger, håndtere foreningens økonomi, holde nødvendige styremøter, og føre møteprotokoll for disse.
 3. Styret skal bestå av minst 3 medlemmer, som alle må være myndige, fast bosatt i Norge, og ha gyldig medlemskap i NTF. Styret velges på årsmøtet.
 4. Antall vara skal bestå av så mange personer som det virker forsvarlig ut fra dagens situasjon.
 5. En forumkonto til et medlem av styret kan ikke disponeres av mer enn en person.
 6. De styremedlemmene som har hatt lav eller fraværende aktivitet i forrige år, bør ikke stille til gjenvalg, eventuelt fristille sine verv. Hvis man ikke har skrevet noen innlegg på styreforumet de siste tre måneder eller varslet styret om slikt fravær av aktivitet, anses dette som lav eller fraværende aktivitet.

§ 6 VED OPPHEVELSE AV FORENINGEN

 1. Foreningen kan oppheves av årsmøtet, ved avstemning med minst 2/3 (to tredjedels) flertall. Ved opphevelse av foreningen tilbakebetales ikke medlemsavgift, men hele kassebeholdningen doneres til en ideell organisasjon som jobber med å fremme dyrs rettigheter.