Årsmøtet 2010

Referat fra årsmøtet NTF, 23. januar 2010

Ordfører Anita Sjølie
Sekretær Marlen Wollf
1) Referat fra styret, årsberetning 2009

Styret har vært inne i en målrettet arbeids- og omleggingsperiode der man ønsket å endre strukturen på deler av forum i kombinasjon med utvidet fokus på avl og oppdrett. På grunn av et noe høyt sykefravær må dette arbeidet sees på som forberedende siden det i liten grad er synlig for medlemmene enda, men som et godt grunnlag kan det gi det neste styret en enklere jobb med det videre arbeidet.

– Avl og oppdrett; adgangen til salg av rottekull ble fjernet på grunnlag av manglende / negativ utvikling i forhold til NTFs anbefaling og visjon. Det ble i stedet opprettet en oppdretterliste under Genetikk og avl, der man kunne linke til egen hjemmeside. Styret etterlyste også aktive oppdrettere og andre spesielt interesserte – disse fikk et eget avlerforum til rådighet, der de bla diskuterte revidering av avlsveiledningen og mulighet for nye kulltråder – noe av dette arbeidet er synlig i forslag som skal behandles på årsmøtet.

– Nettsiden har fått en nødvendig oppgradering av forumsversjonen. Når det gjelder selve forum ble det i januar foretatt en opptelling og kategorisering av innleggene som forberedelse til ny fordeling / sammenslåing av de forskjellige fora. Dette sammen med en generell redusering av antall unødvendige tråder er tenkt som et middel for å bedre søkbarheten, lette modereringen og slå sammen kategorier som overlapper eller faller mer naturlig sammen. Det ble bestemt at før noe ble flyttet eller slettet, skulle nye klistretråder som dekket emnet etableres; sykdomskartoteket er godt i gang – Matmors beskrivelse av kroppsspråk er påbegynt. Andre tråder egnet til å redusere enkle, men ofte stilte spørsmål ble planlagt – for eksempel symptomer og behandling av utøy, bur og utvidete variantsider. Regnbuebroen har fått egen plass under Medlemmenes oppslagstavle.

– Rottefesten ble avholdt 26.september i Hurum, og må betegnes som en braksuksess. Det var ingen forhåndspåmelding i år – Biamora bød på overnattingsplasser for langveisfarende, noe som bidro til godt oppmøte; både Bergen og Trondheim var representert. Salg fra nettbutikken, private stands med utstyr, konkurranser og servering var fordelt rundt i Biamoras romslige og spennende hus – noe som også gjorde eventyrstunden med Marit Nicolaysen helt spesiell. Hun leste fra sin siste bok Svein og Rotta og kloningen for lydhørt publikum, som nok gjerne hadde sittet hele boken til ende. En god rottefest med godt overskudd.

– Nettbutikken har forsøkt seg med utvidet vareutvalg – nettsidene har vært nede på slutten av året, og bestillingene har denne perioden foregått pr mail.

– Kalenderkonkurransen har gått som vanlig, men foråndsbestilling har dessverre utgått i år.

– Gnag; har bare utkommet med 3 nr på grunn av sykdom, men til gjengjeld høstet bladet god oppmerksomhet – ikke minst siste nr der enda en av redaktørens ideer ble sluppet i form av en vandrehistorie medlemmene skal skrive selv. Det har ikke vært noen mangel på materiale til bladet, men plassbegrensning har gjort at enkelte ting har måttet vente på tur.

2) Gjennomgang av regnskap

-Godkjent.
Det var noe usikkerhet rundt kalenderne, så disse er ikke med i budsjettet.

3.a) Endringsforslag til vedtektene:
Opprinnelig vedtekt:
§3 ANG. VEDTEKTER
2) Forslag til endringer må tas opp på årsmøtet

Forslag:
§3.2 strykes. Forslag til vedtektsendringer skal stå i sakslisten, slik at folk har anledning til å forhåndsstemme.

-Saken kan ikke vedtas.
En vedtektsendring må stå på en saksliste for å kunne tas opp på årsmøtet. Sakslisten legges ut før møtet og det er mulig for medlemmene å forhåndsstemme i de forskjellige sakene.

Forslag til ny vedtekt:
§4.6 Innkalling til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte skjer med senest 1 måneds varsel pr. NTFs forum.
– Saken er vedtatt

Forslag til ny vedtekt:
§4.7 Saker som skal stemmes over på årsmøtet må være fremmet minimum 10 dager før møtet. Sakslisten legges ut på NTFs forum minimum en uke før møtet. Det er anledning til å forhåndsstemme per e-post eller brev til styret. Stemmen må være mottatt dagen før møtet. (Det siste fordi årsmøtet vanskelig kan drive å sjekke e-posten hele tiden, og for at ikke årsmøtet skal være usikker på hva som faktisk ble vedtatt, sånn i tilfellet det kommer stemmer tikkende inn i ettertid.)

-Saken er vedtatt

3. B) Forslag om å legge ned nettbutikken

Etter at jeg begynte å bruke NTF’s forum for ca. 3 år siden har jeg lagt merke til at nettbutikken virker som en tung jobb. Mange har forsøkt å ta ansvar for den, men som regel har de ikke holdt ut mer enn noen måneder, og så har det blitt problemer igjen. Jeg ønsker å stille forslag om å legge ned nettbutikken, fordi det virker som om den tar uforholdsmessig mye av styrets krefter. Slik jeg ser det er nettbutikken en hyggelig bonus, men den er ikke sentral i foreningens program: – fungere som samlingspunkt for eiere av tamrotter – informere allmennheten om alle aspekter ved hold av rotter som kjæledyr – gi råd om stell av rotter – fremme et godt og fornuftig avlsarbeid blant oppdrettere av rotter Restvarer kan selges på årsmøtet, rottefesten, eller ved hjelp av kjøp- og salg-tråder under forumet.

-Saken er ikke vedtatt, nettbutikken blir.
Det er ønskelig å kunne tilby fôr og strø av god kvalitet til medlemmenes rotter. Vareutvalget vil bli redusert og disse produktene vil bli prioritert inntil man ser at nettbutikken fungerer mer tilfredsstillende enn tidligere.

3. C) Forslag om å oppheve forbud mot å selge varer som konkurrerer med nettbutikken via NTF’s forum

Samtidig med forslag om at nettbutikken legges ned, foreslår jeg at styret opphever forbudet mot å selge varer som konkurerer med nettbutikken. Det har i lang tid vært en hvilende bestemmelse, fordi nettbutikken ikke har fungert.

-Ikke relevant da nettbutikken blir.
3. D) Forslag til revidert avlsveiledning for NTF

-Saken er vedtatt, det blir ingen veiledning mot å avle på rødøyde rotter. Dette blir opp til hver enkelt å bestemme.
3. E) Forslag om at styret straks åpner for annonsering for kull på NTF’s forum, med føringer dersom dette ikke er skjedd før årsmøtet.

Revidert forslag til organisering av ”Planlagte parringer” og ”salgstråder kull”
Strakstiltak:
Det opprettes et (to?) område på NTF’s forum til annonsering av planlagte parringer og salgstråder. Øverst i tråden klistres spørsmålene som avlerene skal svare på. Moderator fjerner innlegg hvor spørsmålsmalen ikke er brukt.
”Hvis du er i tvil om hvordan skjemaet fylles ut, eks. (Forventninger til) farger og tegninger, kan du spørre styret eller stille spørsmål på forumet.” Informasjontråden forteller også
*at salg foregår pr. direkte kontakt med annonsør, ikke via forum.
*at dersom forumets lesere har spørsmål eller tilleggsinformasjon som burde vært offentliggjort om kullet, tas dette på PM/e-post med annonsør. Dersom annonsør ikke svarer innen rimelig tid kontaktes styret/moderator.
*at det kun er annonsøren og styret/moderator som har lov til å legge innlegg under ”Planlagte parringer” og ”salgstråder”
På sikt:
Om mulig arbeider styret for å legge inn et automatisk skjema angående kull. Styret arbeider også for retningslinjer for diskusjoner rundt planlagte kull.
Eventuelt: Moderator eller et styremedlem legger ut de utfylte skjemaene på forumet med begrenset skrivetilgang, men full lesetilgang. Moderatorgruppen avgjør om annonsør senere skal få anledning til å legge ut informasjon i tråden direkte, eller om alt skal gå via moderator.
Skjemaene:
All informasjon som ikke er merket ”frivillig” skal oppgis så langt det er mulig. Relevant informasjon forventes oppdatert til ungene er minimum 5 uker gamle.
På sikt:
Vi vet at det gjenstår noen praktiske detaljer rundt for eksempel hvordan håndtere annonsører som oppgir feilaktig informasjon, eller holder tilbake aktuelle opplysninger. Hvordan styret/moderatorene vil håndtere dette får bli opp til dem, men dersom en annonsør bevisst villeder forumets brukere i en salgstråd eller i reklame ville det være naturlig å ha regler som gjorde det mulig å slette annonsene eller nekte noen å annonsere på nytt i en periode. Det må også bestemmes hvem som har ansvar for hva når det gjelder å legge ut informasjonen. Spørreskjemaene kan imidlertid tas i bruk uten at dette er avklart, slik at vi kan høste erfaringer.

– Saken er vedtatt
Kikky har tatt på seg ansvaret for å gjennomføre dette for styret, etter innkommet forslag.

3.g) Elektronisk utgivelse av GNAG

Forslag om at GNAG fra og med 2010 utgis elektronisk for å spare miljøet.

-Saken er ikke vedtatt.
NTF har mesteparten av sin aktivitet på nettet, og relativt få medlemsfordeler. Å få GNAG hjem i posten er en hyggelig begivenhet for medlemmene, og mange, spesielt de yngre medlemmene, har meldt seg inn først og fremst for å få bladet. Ønsker vi å gjøre noe for å spare miljøet kan vi eventuelt se på trykkeprosessen, f.eks. om det brukes miljøvennlig papir.

3.h) Endringer av § 5 i NTF’s vedtekter.

Opprinnelig vedtekt:
5) Styret (inklusive leder) skal bestå av minst 5 medlemmer, som alle må være myndige, fast bosatt i Norge, og ha hatt gyldig medlemskap i NTF i minst 6 måneder. Styret velges på årsmøtet.

Forslag:
Først foreslår jeg at det spesifiseres i § 5-5 hvilke verv styret minimum må bestå av og innholdet i disse. Da mener jeg at i hvert fall leder, webmaster, kasserer, redaktør og to styremedlemmer bør nevnes. Jeg mener dermed også at vi bør endre minimumsantall medlemmer i styret fra fem til seks. Jeg tror at dette er verv som må fylles for at foreningen skal kunne fungere som den gjør i dag.

Deretter foreslår jeg at det legges til en ny underparagraf der det spesifiseres at styremedlemmer som sitter i verv med betydelige arbeidsoppgaver ikke kan påta seg større oppgaver utover det som fremkommer i innholdsbeskrivelsen av vervet. Dette bør i hvert fall gjelde for redaktøroppgavene, nettbutikkansvar (dersom nettbutikken fortsetter til neste år) og webmasteroppgavene. (Det burde kanskje diskuteres om andre oppgaver skal inkluderes i disse, for eksempel kassereroppgavene)

Bakgrunnen for det andre forslaget er at dette er oppgaver som krever mye tid og arbeid. Dersom en person skal ha ansvar for to eller flere av de største områdene i foreningen er det veldig sannsynlig at h*n ikke vil klare å gjøre en like god jobb som om ansvaret var fordelt på to (eller flere) personer.

Den andre, og viktigste, grunnen er at dersom en person har ansvar for flere områder som er viktig for foreningen vil maktbalansen i styret ødelegges. Denne personen blir så viktig at h*n kan bruke sin stilling til å kontrollere resten av styret. Dessverre har det oppstått situasjoner hvor dette har skjedd med dagens praksis i styret. Dersom hvert verv er klart definert og avgrenset vil ingen i styret bli uerstattelige og kan dermed ikke ha en større påvirkning på de avgjørelser som styret må ta enn de andre styremedlemmene.

– Saken er ikke vedtatt
Det er viktig at alle oppgavene i styret blir gjort. Dersom en person ikke fungerer i ett verv eller trekker seg, er det bedre at en annen kan påta seg en del av dette ansvaret slik at ting fungerer. Styret består av personer som frivillig har tatt på seg disse vervene, og det er ikke alltid lett å finne personer som er villige til å ta på seg dette ansvaret.

3.i) Dispensasjon fra regelen om å være fylt 18 år for å tre inn i styret for Stine.

Jeg ønsker å fremme forslag om å nominere Stine (Rottelooover) til et styreverv i NTF ved kommende årsmøte 23. januar 2010. Tidligere har det blitt gitt dispensasjon til både Kikky (Cristine) og Ratgirl (Julianne)
Begrunnelse: Stine har vært veldig aktiv å forumet over en lengre periode. Hun har opparbeidet seg mye kunnskap og er flink til å formulere seg skriftlig. Hun opptrer modent og diplomatisk på forumet, og hjelper til med å opplyse og veilede nye rotteeiere.
Jeg mener det også er viktig å ha en representant blant de yngre på forumet (noe vi også har i Kikky) som kan hjelpe til å bringe foreningen videre i fremtiden.
Foreningen trenger aktive styremedlemmer som har tid og kapasitet til å gjøre en innsats for NTF i det kommende året.

-Saken er vedtatt
3. j) Forslag om at avlsveiledningen kan oppdateres/korrigeres av styret, i samarbeid med en avlergruppe, utenom årsmøtene.

Avlsveiledningen vedtas av årsmøtet, men kan oppdateres/korrigeres av styret, i samarbeid med en avlergruppe, utenom årsmøtene dersom det oppstår akutt behov på grunn av ny viten.

-Saken er vedtatt
Nytt styre for i år er også valgt, følgende styre for år 2010 er:

Leder – Lisbeth Larm
Nestleder – Mari Lægreid
Kasserer – Heidi Sjursen Konestabo
Sekretær – Stine Hofstad Thronæs
Webmaster – Cristine Nilsen
Redaktør – Ida Eldevik
Styremedlem – Audrun Gagnat
Styremedlem med ansvar for nettbutikk – Marlen Wollf
Vara: Elisabeth Giske

Valgkomité vil bli fjorårets styremedlemmer Anita Sjølie og Johanna Podhorny. De vil bl.a. prøve å finne en til vara. Det var snakk om at Anita kunne bli vara, men de skal prøve å finne en annen kandidat.

Møtet i år var meget vellykket, en del gode ideer og diskusjoner, og massevis av hyggelig stemning. Vi håper på at det nye året vil bli like bra som tidligere, med oppgraderinger og nye planer.
Ntf ønsker alle våre medlemmer et flott rotteår og måtte det bli like mye hygge og gode minner som tidligere. Og kanskje enda bedreJ

Mvh Norsk Tamrotteforening

 

Regnskap 2009

forslag_avlsveiledning