Årsmøtet 2006

Referat fra årsmøte NTF, 10. januar 2006

 

Tilstede: Anita Sjølie, Heidi Sjursen, Annette Nordheim, Henrik Olavesen, Julianne Marie Schönen og Ragnhild Marie Ødegård. Eirin Sva møtte opp til valget.

 

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Dagsorden ble godkjent. Ragnhild Marie Ødegård ble valgt til referent. Heidi Sjursen ble valgt til møteleder/ordstyrer.

 

2) Referat fra styret

    A. Begivenheter i NTF i 2005

Året 2005 har inneholdt to større arrangementer for NTFs medlemmer: Rottefesten og utstillingen. NTF har hatt kalenderkonkurranse gjennom året, som har resultert i kalendere for 2006 for salg til medlemmer og ikke-medlemmer i løpet av siste måned. Redaktør for GNAG kunne fortelle at siste år var det kommet færre bidrag enn tidligere, og at det var svært liten respons på konkurranser. Mer om årets begivenheter i NTF vil bli trykt i GNAG 1 2006.

    B. Fremlegging av regnskap

Regnskap for 2005 ble fremlagt av kasserer, og godkjent. Budsjett for 2005 og 2006 ble også gjennomgått og sammenlignet med regnskapet. Det ble kommentert at utgifter til trykking GNAG kan bli aktuelt dersom medlemstallet overstiger 100 medlemmer, og at dette vil kunne bli en øket utgiftspost. (Utføres gratis av frivillige på nåværende tidspunkt.)

 

3) Innkomne saker

Det var 1 innkommet sak: Endring av vedtekter.

    Forslag til endring av §1, 1:
Nåværende formulering: ”Foreningens navn er Norsk Tamrotte Forening, forkortes til NTF.”
Ny formulering: ”Foreningens navn er Norsk Tamrotteforening, forkortes til NTF.” (Hvis denne blir godtatt, husk å melde endring til Brønnøysundregisteret.)
Årsmøtets innstilling: Endring godkjent.

    Forslag til endring av §2, 1:
Nåværende formulering: ”Medlemskap i NTF er åpent for alle som ønsker å jobbe for tamrotter, og å støtte denne foreningens oppgaver ifølge disse vedtektene. Medlemskap gjelder for ett kalenderår, og oppnåes ved å innbetale medlemsavgift, eller utnevnes til æresmedlem.”
Ny formulering: ”Medlemskap i NTF er åpent for alle som ønsker å støtte denne foreningens oppgaver ifølge vedtektene. Medlemskap gjelder for ett kalenderår, og oppnås ved å innbetale medlemsavgift, eller utnevnes til æresmedlem.”
Årsmøtets innstilling: Endring godkjent.

    Forslag til endring av §2, 1:
Nåværende formulering: ”Medlemmer som ikke har innbetalt medlemsavgift innen utgangen av januar hvert år, strykes fra medlemsregisteret.”
Ny formulering: ”Medlemmer som ikke har innbetalt medlemsavgift innen utgangen av juni hvert år, strykes fra medlemsregisteret.”
Årsmøtets innstilling: Endring godkjent.

    Forslag til endring av §2, 2:
Nåværende formulering: ”Et medlem som aktivt motarbeider NTF og vedtektene, kan ekskluderes av årsmøtet.”
Ny formulering: ”Et medlem som aktivt motarbeider NTF og vedtektene, kan ekskluderes av årsmøtet ved avstemning med simpelt flertall.”
Årsmøtets innstilling: Det ble poengtert at det bør være ¾ (tre fjerdedels) flertall i styret for å kunne ekskludere medlemmer. Styret må kunne ta denne avgjørelsen uavhengig av årsmøtet, da slike avgjørelser ofte kan være en hastesak når de er aktuelle. Det er også nødvendig at det er et overveiende flertall, ikke kun simpelt flertall. Det bør dog ikke være nødvendig at styret er enstemmig for å kunne ekskludere et medlem, da det også bør være mulig å gjennomføre ekskludering av styremedlemmer dersom nødvendig.
Ny formulering blir: ”Et medlem som aktivt motarbeider NTF og vedtektene, kan ekskluderes av styret ved avstemning med ¾ (tre fjerdedels) flertall.”
Endring godkjent.

    Forslag til endring av §4, 2:
Nåværende formulering: Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år, så sant det er mulig.”
Ny formulering: ”Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år, så sant det er mulig. Dersom årsmøte ikke avholdes skal medlemmene ha skriftlig begrunnelse om dette fra styret.”
Årsmøtets innstilling: Endring godkjent.

    Forslag til tillegg under §4 (blir da §4, 5):
Nåværende formulering: Ingen formulering.
Ny formulering: ”Medlemmene kan når som helst fremsette krav om ekstraordinært årsmøte, ved å levere skriftlig begrunnelse til styret. Kravet må stilles av minst 30% av medlemsmassen.” (Eksempel: Vi hadde 100 medlemmer pr 8.desember 2005, det vil bety at 30 personer må stille kravet på daværende tidspunkt.)
Årsmøtets innstilling: Endring/tillegg godkjent, men tillegget vil komme som ny §4,3. Nåværende §4,3 vil da bli §4,4 og nåværende §4,4 vil bli §4,5.

    Forslag til endring av § 6, 1:
Nåværende formulering: ”Ved opphevelse av foreningen tilbakebetales ikke medlemsavgift, men hele kassebeholdningen doneres til en ideell organisasjon som jobber med å fremme dyrs rettigheter.”
Ny formulering: ”Foreningen kan oppheves av årsmøtet, ved avstemning med minst 2/3 (to tredjedels) flertall. Ved opphevelse av foreningen tilbakebetales ikke medlemsavgift, men hele kassebeholdningen doneres til en ideell organisasjon som jobber med å fremme dyrs rettigheter.”
Årsmøtets innstilling: Endring godkjent.

 

4) Valg

Det skulle velges leder, nestleder, sekretær, kasserer, webmaster og styremedlem. Det ble ytret ønske om å først gjennomgå punkt ”5A – Styreledervervet” før valget, da det var kommet muntlig forslag om å endre ledervervets varighet til 1-årig i stedet for 2-årig slik det er nå. Dette ville kunne få betydning for innvelging av ny leder under årsmøtet. Det var enighet om dette, og årsmøtet vurderte ”5 A – Styreledervervet” før valget.

Det var kommet inn 2 gyldige forhåndsstemmer. Tellekorps: Anita Sjølie, kontroll: Ragnhild Marie Ødegård. Følgende kandidater ble valgt til vervene:

Leder: Henrik Olavesen (7 stemmer)
Nestleder: Tonje Karlsmoen (7 stemmer)
Kasserer: Ingrid Hesjedal (8 stemmer)
Sekretær: Eirin Sva (5 stemmer)
Webmaster: Heidi Sjursen (7 stemmer)
Styremedlem: Unni Østebøvik (8 stemmer)

Det ble foreslått før avstemningen at kandidater som ikke ble valgt inn, skulle bli valgt inn som varamedlemmer. Dette er valgfritt for de det gjelder:
Vara 1: Kristin Midtlyng Lervik
Vara 2: Camilla Øian

 

5) Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp til diskusjon:

    A. Styreledervervet

Det ble ytret ønske om å endre styreledervervets varighet til 1-årig i stedet for 2-årig slik det er nå. Dette vil kunne ha betydning for innvelging av ny leder, da det kan være lettere for kandidater å binde seg til 1 år av gangen i forhold til 2 år. Det ble argumentert imot dette ved at det er et sterkt ønske om at leder er spesielt ansvarsbevisst og har en stor innsatsvilje og engasjement, noe som er tydeligere ved å godta 2 års varighet av vervet. Det er dessuten vanskeligere å holde driften av foreningen og styret flytende dersom leder skiftes hvert år. Dersom leder ønsker å trekke seg innen 2-årsperioden er over, vil nestleder være naturlig å sette inn som ny leder inntil årsmøtet kan velge inn ny leder.
Årsmøtets innstilling: Det ble vedtatt å beholde ledervervet med 2 års varighet.

    B. Bidrag/statsstøtte

Det ble under årsmøtet foreslått at NTF bør forsøke å søke om statsstøtte til drift som en spesielt barne- og ungdomsrettet forening. Styret vil ta opp saken.