Saksliste Årsmøtet 2019

Post Reply
Vimsy
Stjeler søppel
Posts: 759
Joined: 20 Jan 2015, 14:08
Kjønn: Kvinne
Contact:

Saksliste Årsmøtet 2019

Post by Vimsy »

(Obs - kandidater til valg kan melde seg inn innen den 12.01.2019 - sakslisten vil da oppdateres underveis

Stemmer til saker og valg må være inne innen 17.01.2019 i henhold til vedtektene § 4 7) siste punktum)

Saksliste for Norsk Tamrotteforening

Dato: 19.01.2019 kl.: 13:00
Sted: Kristin Bruton (nettbutikkansvarlig)

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent, ordstyrer, tellekorps, samt 2 personer til å undertegne referatet.

2) Referat fra styret.
a) Styret gir en oppsummering av styrets arbeid i 2018
b) Gjennomgang av regnskapet.

3) Innkomne saker.

3.1) Styret

NTF har vært underbemannet i noen år, og det er vanskelig å få fylt hele styret slik oppgavene er fremlagt i dag. Det blir sett på alternativer for å bedre driften av NTF herunder endring av vedtektene.

3.1.1.) Sak: De overflødige som stiller som styremedlem og som ikke blir stemt inn, eller som ikke har overvekt av stemmer mot seg, tas inn som varamedlem:
a) For
b) Imot

3.1.2.) Sak: Da dagens teknologi gjør annen kommunikasjon enn styreforumet mulig, bør vedtektenes § 5 5) siste punktum "Hvis man ikke har skrevet noen innlegg på styreforumet de siste tre mnd anses dette som lav eller fraværende aktivitet." redigeres:
a) Dersom man ikke har hatt kontakt med styret de siste tre måneder eller varslet styret om slikt fravær av aktivitet, ansees dette som lav eller fraværende aktivitet.
b) Denne siste setning fjernes i sin helhet.
c) Denne siste setning blir bestående slik den er i dag.

3.1.3.) Sak: Da styret har vært nedbemannet i noen år, synes vedtektenes § 5 3) i behov for endring; 1): "Styret (inklusive leder) skal bestå av minst 5 medlemmer, som alle må være myndige, fast bosatt i Norge,..."
2): ..."og ha hatt gyldig medlemskap i NTF i minst 6 måneder."
1.a) Styret skal bestå av minst 3 medlemmer
1.b) Bestemmelsen om antall medlemmer fjernes. Det blir tatt opp i styreforum senere nøyaktig hva som skal stå i vedtektene i forhold til dette punktet.
1.c) Bestemmelsen skal bestå

2.a) Hatt gyldig medlemskap i NTF i minst 6 måneder, eller vist stort engasjement for videre drift av NTF
2.b) Bestemmelsen om antall tid som medlem i NTF strykes. Vedtas at personlig engasjement vektlegges.
2.c) Bestemmelsen skal bestå
3.1.4.) Sak: Antall vara er ikke bestemt i vedtektene, bør dette presiseres?
a) Det inntas i vedtektene at antall vara skal bestå av så mange personer som det virker forsvarlig ut fra dagens situasjon.
b) Antall vara begrenses til 3 personer
c) Ingen endringer gjøres i vedtektene vedrørende antall vara.

3.1.5.) Sak: Enkelte verv kan og mulig bør sammenslås i tider hvor det er færre engasjerte. Hva skal man gjøre i disse tilfeller?
a) Styret ser på oppgavene og bestemmer sammenslåing av verv seg i mellom ved vedtatt styre for gjeldende år.
b1) Sekretær og Nestleder sammenslås, dersom ingen stiller til disse spesifiserte vervene innen 2 uker før årsmøtet. (Stem for/imot)
b2) Redaktør endres til å hete Styremedlem 3
alternativt: "...dersom ingen stiller til dette spesifiserte vervet innen 2 uker før årsmøtet" (stem for/imot)

3.2.) Nettbutikken

sak: Nettbutikken er en stor og tyngende jobb, og som frivillig kan det synes som en stor bør å ha denne oppgaven. Det forventes også at vedkommende som sitter med oppgaven har god plass, da det krever oppbevaring av en rekke varer. Slik oppbevaring synes urimelig å være gratis for foreningen. I dag deler nettbutikkansvarlig resten av styret sine goder med rimeligere RM1.
a) Nettbutikken tildeles en sum for leie av lager; 500 kr pr mnd
b) Nettbutikken får ingen ytterlige goder enn resten av styret.

3.3.) Nødhjelp for rotter

Sak: Kan NTF opprette et eget hjelpefond, der penger tildeles rotter i vanskeligstilte situasjoner?
a) Ja. Hjelpefond opprettes. Styret utformer regler for fondet innen første halvår 2019.
b) Nei. Et slik fond opprettes ikke.

4) Valg.
Verv og hvilke kandidater som stiller:

- Leder (2 år) : Marit C. Kvitberg
- Nestleder (1 år)
- Kasserer (2 år): Katrine H. Rønningen
- Redaktør (1 år - fortsettelse av 2 årig verv): Iwona Osuch
- Sekretær (1 år): Ann Mari S. Selje
- Styremedlem m/nettbutikk (1 år): Kristin Bruton
- Styremedlem 2 (1 år): Elin Anette Skår Løkken
- Vara (1 år): Amalie Fevang
Kristina Kirkholt Aasmundsen
Astrid C. Joensen
Ingerid Øksnevad (alt. Styremed)

Se presentasjon av kandidatene her: http://www.tamrotter.com/forum/viewtopi ... =1&t=18202

5) Eventuelt:

5.1.) I 2023 har NTF 20 årsjubileum. Burde man startet å se etter sponsorer? Tanker om feiring?

5.2.) Har det blitt gjort noe nytt med helsefondet? Er det nye alternativer til bruk?

5.3.) I 2019 blir det stand på "Dyr for Alle". Har vi noen videre tanker om dette?

5.4.) Forumet er modent for en oppgradering. Skal webansvarlig gis frie tøyler til slik oppgradering, og er den ønskelig? Vil den bedre aktiviteten, eller gjøre forumet mer lesevennlig? Oppsett likt "den store kaninboka" har vært oppe til forslag før.

5.5.) Egen vipps til nettbutikken? Gebyr må evt legges til prisene.


Sent fra min SM-J510FN via Tapatalk
---- Ceecii Rotteri ---- Besøk gjerne vår FB-side https://www.facebook.com/CeeciiRattery/

Post Reply